Sessió ordinària 3 de desembre de 2008

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
jueves, 4 de diciembre de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 40/2008 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 3 de desembre de 2008


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 22 i 28 d’octubre de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/142.- Baixa d’usuari del Centre de Dia.

Exp. 08/193.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 08/194.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

Exp. 08/195.- Sol·licitud ingressos en el Centre de Dia.

Exp. 08/196.- Sol·licitud ingressos en les Residències municipals de persones majors.

Exp. 08/198.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 58/08.- Sol·licitud d’informació efectuada pel Departament Català de Justícia respecte de Francisco Boluda Díez.

CULTURA

Exp. 08/518.15.- Cessió i preu públic per l'ús de la sala d'assajos del Gran Teatre d'Alzira.

Exp. 08/527.64.- Acord d'intencions entre l'Ajuntament d'Alzira i UNICEF Comité Espanyol.

IDEA

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral de Rafael Martínez Siles en representació de Industrias Ilmo, S.L.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral de Josefa Cárcel Martínez en representació de Talleres Xúquer, S.L. per la contractació del treballador Teodoro Vicioso Tarazona, adherit al PIE  Motiva’t III.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral de Josefa Cárcel Martínez en representació de Talleres Xúquer, S.L. per la contractació del treballador Robinson González Carrejo, adherit al PIE Motiva’t III.

Dació de compte de la finalització i justificació de gastos del Programa EZOINT 2008, “Adequació i rehabilitació de l’edifici IDEA”

Dació de compte de la finalització i justificació de gastos dels Programes EMCORP 2008.

Dació de compte de la finalització i justificació del Programa PAMER “Prevenció d’Incendis en parcel·les municipals i adequació Àrea recreativa”.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-49-1107.- Ordenació de gastos número 49/08.

Revisió del preu del contracte de neteja d’edificis subscrit amb la mercantil EULEN, SA.

MEDI AMBIENT

Exp. 3.0.0.1. 2182/08.- Aprovació de la renúncia a la subvenció per a la realització del Programa de Paisatge denominat "Recuperació de les riberes del riu Xúquer i integració amb la vora urbana d'Alzira"

POLICIA LOCAL

Exp. J-206/08.- Sol·licitud de la Muntanyeta de Benicull, S.L., per a ubicar un estan publicitari en l’avinguda Luis Suñer, els dimecres de febrer, març i abril de 2009.

Exp. J-210/08.- Normes i condicions per a les fogueres de Sant Antoni Abat.

Exp. J-214/08.- Sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de Garatges carrer Mariano Benlliure núm. 26 per què s’evite que el carrer de vianants siga utilitzat com via de pas.

Exp. J-215/08.- Sol·licitud de la falla Hernan Cortés per a celebrar una festa el dia 21-12-08.

Exp. J-216/08.- Proposta de baixa del ciclomotor municipal Peugeot, matrícula C-2281-BFM.

RECURSOS HUMANS

Exp. 362/08.- Dació de compte del Decret núm. 416 pel què s’aproven les bases de la borsa de treball d’Oficial 1ª Pintor baix la modalitat contractual de “Relleu”.

SANITAT

Exp. 144/C/08. Denúncia del Seprona a la tenda d’animals D. Perico, propietat del Sr. Juan Carlos Guillart Sanz.

SECRETARIA

Exp. P-154/08.- Baixa en l’Inventari General de Béns Municipals del tallagespa model Agria, assignat al Departament d’Esports. (V-129).

Exp. P-122/98.- Exp. P-122/98.- Ampliació concessió administrativa a l’entitat “Gas Natural Cegas, S.A.” sobre canalització en c/ Callao, Pizarro i Pda. Tisneres.

Exp. P-122/98.- Ampliació concessió administrativa a l’entitat “Gas Natural Cegas, S.A.” sobre canalització en c/ Pizarro-Conquesta 10, c/ Pere Esplugues 92, c/ Trafalgar 44, pl. Constitució-Chulvi 7, c/ Núñez de Balboa 12, c/ Callao 19-21-23-22-24-34.

Exp. P-094/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en ctra. Tavernes-Llíria.

Exp. P-147/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en c/ Venecia, 21.

Exp. P-148/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Telefónica de España, S.A.U.” per a la canalització soterrània en c/ O’Donell, 40.

Exp. P-149/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Telefónica de España, S.A.U.” per a la canalització soterrània en av. Dret de Manifestació i av. Dret de Reunió.

Exp. P-152/08-a.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Promociones y Desarrollos Creaziona Levante”, en l’encreuament de la ctra. d’accés a la urbanització El Racó per a la canalització d’aigües pluvials.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 365/07.- Escrit de José-Luís Chiniesta Rosell, sol·licitant la baixa de la concessió anual de la parada núm 51, del Mercat d’Abastos Municipal.

Exp. 62/08.- Modificació del contracte d’actualització de la tecnologia a una nova arquitectura de servidors Blade i unitats de discs externs per donar cobertura al projecte de modernització iniciat per l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 395/08. Escrit d’Aigües de València, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a varis abonats per falta de pagament

Exp. 413/08.- Proposta de la Regidora Delegada de Serveis Públics per assignar noms al nous grups de nínxols núm. 11 i 13, del Cementeri Municipal.

Exp. 415/08.- Contractació del servei de manteniment per al sistema d’alimentació ininterrompuda de la Casa Consistorial.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 561/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Juan Sala Talens. Realització d’embrancament aeri de baixa tensió per a motor a reg en parcel·la 229 del polígon 23.

Exp. 4.1.1.0. 2146/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Twins Alimentación, S.A. Canvi de rètol, pintura i xicoteta obra en supermercat ubicat en la Plaça 1º de Maig.

Exp. 4.1.1.0. 2769/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Okisa, S.A. Obres d’electrificació de baixa tensió mitjançant embrancament soterrani d’un edifici d'habitatges en carrer Doctor Vicent Segura núm. 25 cantonada amb carrer Pere Esplugues.

Exp. 4.1.2.0. 3051/08.- Modificació de llicència d’obres majors per ampliació de terrassa coberta en planta primera en carrer Cristòfol Monterde, núm. 69 i 71. Sol·licitant: Rafael Mahiques Peris.

Exp. 4.1.2.0. 3727/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Gonzalo Fajardo Bodalo.  Substitució de coberta en habitatge unifamiliar en carrer La Unió, núm. 98.

Exp. 4.1.2.0. 2072/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Circulo Varlan, S.L. Rehabilitació de façana d’edifici en carrer San Antoni, núm. 1, cantonada amb carrer Salvador Santamaría.

Exp. 4.1.2.0. 3725/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Francisco Peris Armengol i Ana Milagros Giner Carrascosa. Reforma de local en planta baixa per a comerç de venda al detall d’alimentació de règim en Carrer Hort dels Frares, núm. 54-56 i Reis Catòlics, núm. 91.

Exp. 4.1.2.0. 3751/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Salones de Juego Play & Win, S.L. Habilitació de local comercial per a saló de jocs en carrer Pare Castells, núm. 49.

Exp. 4.1.3.0. 2878/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d'inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Carmen Cardona Sala. Tenda d’articles de puericultura, en carrer General Monterde, núm. 37.

Exp. 4.1.3.0. 3619/08.- Certificat de compatibilitat urbanística, sol·licitant: “Class 2003 SL”. Oficines, en Plaça Germanies, núm. 1-entresòl.

Exp. 4.1.3.2. 408/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Suvima, S.A. activitat de magatzem  de material elèctric per a automòbil, en carrer Dret de Reunió, s/n, nau 1-3 B polígon industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 1639/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: “Yagu Peix i Peix SL” comerç al per major de pinso i aliments animals i accessoris per a animals de companyia, a l’avinguda democràcia, 26.

Exp. 4.1.3.2. 3523/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Shoghik Yeghoyan. Activitat de restaurant, en carrer Prior Morera, núm. 10 baix.

Exp. 4.1.3.2. 3714/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Guillermo Enguix Quesada. Activitat clínica dental, en carrer Escoles Pies, núm. 2-3º.

Exp. 4.1.3.3. 3661/08.- Canvi de titularitat: “Autoescuela Requena”. Activitat autoescola, al carrer Pere Morell, 24 baix.

Exp. 4.1.5.0. 1279/08.- Llicència de primera ocupació naus industrials en Carretera Gandia. Sol·licitant: Deltabel, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 1083/08.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar sítia a la parcel·la 173-B de la Urbanització “El Respirall”. Sol·licitant: Maria Luisa Martínez Garrigues.

Exp. 4.1.5.1. 1994/08.- Llicència de primera ocupació edifici carrer Calatrava, núm. 15. Sol·licitant: Jose Francisco Bertomeu Hernández.

Exp. 4.1.5.1. 2583/08.- Llicència de primera ocupació vivenda plaça de la morera, núm. 6. Sol·licitant: Manuel Casimiro Gil Araujo.

Exp. 4.1.5.1. 3715/08.- Llicència municipal de primera ocupació parcial per vivenda unifamiliar sítia al carrer Independència, núm. 4. Sol·licitant: Construcciones Andres y Gregori, S.L.

Exp. 4.1.5.2. 3055/08.- Llicència de segona ocupació vivenda carrer Verge de la Murta, núm. 2-4-8. Sol·licitant: Vasilica Alina Stanan.

Exp. 4.1.5.2. 3081/08.- Llicència de segona ocupació garatge carrer Senyera, núm. 14. Sol·licitant: Isabel Llavador Forquet.

Exp. 4.1.5.2. 3596/08.- Llicència de segona ocupació vivenda carrer Velázquez, núm. 7. Sol·licitant: Manuela Claramonte González.

Exp. 4.1.7.0. 1121/08.- Llicència de segregació de terrenys de polígon de Tulell. Sol·licitant: Eurourbi S.L.

Exp. 4.2.2.0. 1351/08.- Informació urbanística parcel·les del Sector I “Los Tollos”, Tous-Valencia. Sol·licitant: Seisasa de la Meseta Sur, S.A.

Exp. 4.2.2.0. 3153/08.- Informació urbanística diverses parcel·les de polígon “O”. Sol·licitant: Salvador Torres Sanz.

Exp. 4.2.2.0. 3338/08.- Informació urbanística de parcel·la B7 sítia a la Unitat d’Execució 11 del sector PPI01. Sol·licitant: Clásica Urbana, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 1069/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. I.M.F Alzira Montadores, S.L. Construcció de recinte d’uns 60 m2 en planta baixa destina a vestuaris i aseos i d’uns 30 m2 en altillo destinat a oficines en polígon industrial Tisneres , Av. Dret de Manifestació, Parcel·la 410, Nau “D”.

Exp. 4.3.0.0. 3765/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat per infracció urbanística. María Luisa Martínez Garrigues. Construcció d'habitatge unifamiliar en Parcel·la 173-B de la Urbanització “El Respirall”.

Exp. 4.3.0.0. 3794/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat per infracció urbanística. Twins Alimentación, S.A. Execució d’obres de modificació en supermercat en Plaça 1º de Maig, C/ Hort dels Frares, C/ Obispo Gilaberto Martí.

Exp. 4.4.1.0. 3195/08.- Requeriment gasto per execució subsidiària del derrocament de l’immoble carrer Sagrada Família 24, propietat de germans Sanjuán Albort.

Exp. 4.4.3.0. 3222/08.- Orde d’execució. Estat d’insalubritat solar Avinguda Carcaixent, núm. 37. Responsable: Jose Anacio Molina.

Exp. 4.4.3.0. 3777/08.- Immoble en estat d’abandó amb greus deficiències estructurals en carrer Àguila, 23. Responsable: Francisco Hernández García.

Exp. 3.3.0.0. 3228/08.- Devolució fiança constituïda per a respondre de l’obra jocs infantils Plaça Major a Juegos Kompan S.A.

Exp. 3.3.0.0. 3282/08.- Devolució fiança a A.R.G. Arquitectos, S.L. constituïda per a respondre de l’obra rehabilitació Palau Casasús.

Exp. 3.3.0.0. 3644/08.- Devolució fiança a Urbamed Obras y Servicios S.L. constituïda per a respondre de l’obra Àrea Recreativa Plaça de la Marina.

Exp. 2.7.1.0. 120/08.- Cobrament per via de constrenyiment de les quantitats no ingressades en període voluntari per la segona, tercera i quarta certificació de les obres d’urbanització del programa d’actuació integrada sector “PPI-08”.

Exp. 2.7.1.0. 226/08.- Cobrament per via de constrenyiment de les quantitats no ingressades en període voluntari per la quinta certificació de les obres d’urbanització del programa d’actuació integrada sector “PPI-01”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal