Domingo, 21 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.316 Año: 18 Noticias: 46.458 Fotografías: 109.514 Comentarios de usuarios: 125.883
EL SEIS DOBLE
jueves, 3 de julio de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 24/2008 - Ajuntament d'Alzira

Sessió ordinària 2 de juliol de 2008


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/120.- Sol·licitud ingressos en les Residències Municipals de Persones Majors.

Exp. 08/121.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/122.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

AGRICULTURA

Exp. 6.0.0.1. 1231/08.- Ratificació del Recurs de Reposició interposat pel lletrat de l’Ajuntament contra l’expedient sancionador del Barranc de la Casella.

ARXIU  MUNICIPAL

Exp. 28/08.- Sol·licitud de la Falla “Ausiàs March” de poder disposar de Fons de l’Arxiu Municipal per tal d’ésser exposats en el Monument de la Falla el pròxim 2009.

CULTURA

Exp. 08/070.14.- Modificació del contracte de subministrament i instal·lació de medis audiovisuals en les noves instal·lacions del museu municipal.

Exp. 08/209.33.- Subvencions a activitats esportives festes Sant Bernat.

Exp. 08/313.45.- Organització, per la Junta Local Fallera d’Alzira, de la ubicació dels barets, barracons o casetes en el camp d’esports Venècia durant les festes de Sant Bernat 2008.

IDEA

Dació de compte d’aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 21.053,17 € per al desenvolupament del Programa PAMER 2008, aprovació de les actes de selecció i contractació dels treballadors.

Dació de compte del Decret 9/08 sobre la aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 168.114,14 €, per al desenvolupament dels 14 projectes EMCORP, aprovació de les actes de selecció i contractació dels treballadors.

Resultats del Servei d’Informació i Assessorament Empresarial per a la creació d’empreses de l’Agència de Desenvolupament Local “IDEA”, durant el primer semestre 2008.

Aprovació de les bases específiques del Programa d’Ajudes Municipals a la Inserció Laboral per a l'exercici 2008.

Aprovació de les bases específiques del Programa d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira per a l'exercici 2008.

Sol·licitud d’Homologació d’IDEA com a centre associat al Servef en l’àmbit de la intermediació laboral.

Adaptació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 314.600 € per al desenvolupament del Pla Integral d’Ocupació destinat a majors de 45 anys, desocupats de llarga duració i jóvens.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-29-1107.- Ordenació de gastos núm. 29/08.

Pròrroga del contracte d'assistència tècnica al conveni de col·laboració entre la DGC i l'Ajuntament d'Alzira per al manteniment integral del cadastre urbà.

POLICIA LOCAL

Exp. J-136/08.- Sol·licitud de Mª Carmen Corell Villalba, en representació de la Comissió de Festes Cristo de los Alfareros, per a realitzar les festes del 30 de setembre al 5 d’octubre de 2008.

Exp. J-137/08.- Sol·licitud de José Alba Larcada, en representació de La Muntanyeta de Benicull SL., per a ubicar un estand publicitari a l’avinguda Lluís Suñer, els dimecres del mes de juliol de 2008.

Exp. J-138/08.- Sol·licitud de Jesús Climent Rubio, per a ocupar la via pública amb taules i cadires en la vorera del carrer Alquenencia, núm. 42, Pizzería Berny.

Exp. J-07/08.- Sol·licitud de Ángel Eugenio Lozano Pérez, per ampliar l'ocupació de la via pública amb taules i cadires en la calçada de rodatge, del carrer Pare Castells cantó carrer Dr. José González, Bar Tres Hermanos.

Exp. J-139/08.- Sol·licitud d’Alicia Carrillo Ferrán, per a ocupar la via pública amb taules i cadires en la vorera del carrer Cristóbal Monterde.

Exp. J-140/08.- Sol·licitud de Fernando Casterá Montagud, per a ocupar la via pública en taules i cadires en la vorera de l’avinguda Lluís Suñer, núm. 14, Café- bar Paris Ciele.

Exp. J-141/08.- Sol·licitud de Paola Dezi, en representació de Agr!machine Comunicaciones S.L., per a realitzar un “tour informativo Volvo Ocean Race” els dies 30 i 31 de juliol de 2008.

Exp. J-142/08.- Sol·licitud de Carlos Moreno Vergara, agent de la policia local d'esta ciutat, per assistir a un curs d'educació i seguretat vial Vª edició, a celebrar a Salamanca, del 7 a l’11 de juliol de 2008.

RECURSOS HUMANS

Exp. 562/05.- Dació de compte de la sentència núm. 336/2008 del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 8, en el recurs contenciós núm. 624/2007, procediment abreviat, interposat per Juan Bautista Galán Amat, contra acord de la Junta de Govern Local.

Exp. 562/05.- Dació de compte de la sentència núm. 337/2008 del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 8, en el recurs contenciós núm. 623/2007, procediment abreviat, interposat per Agustín Ferrer Clari, contra acord de la Junta de Govern Local.

Exp. 562/05.- Dació de compte de la sentència núm. 338/2008 del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 8, en el recurs contenciós núm. 625/2007, procediment abreviat, interposat per Bernardo March Pérez, contra acord de la Junta de Govern Local.

Exp. 562/05.- Dació de compte de la sentència núm. 339/2008 del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 8, en el recurs contenciós núm. 629/2007, procediment abreviat, interposat per Albino Araujo Asensio, contra acord de la Junta de Govern Local.

Exp. 562/05.- Dació de compte de la sentència núm. 340/2008 del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 8, en el recurs contenciós núm. 631/2007, procediment abreviat, interposat per Mercedes Ferrer Méndez, contra acord de la Junta de Govern Local.

Exp. 102/07.- Dació de compte de l’auto núm. 929/2008 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contenciós-administratiu Secció Segona, en el Recurs d’Apel·lació interposat per José Carlos Alfonso Elvira.

Exp. 411/07.- Dació compte de les actes emeses pel tribunal qualificador del procés selectiu per a proveir dos places de tècnic d’administració especial (delineant), amb caràcter de funcionari en propietat i proposta de nomenament.

Exp. 428/07.- Proposta de resolució dels recursos d’alçada i al·legacions presentades contra la qualificació del primer exercici en el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de funcionari en propietat, de huit places d’auxiliar administratiu.

Exp. 43/08.- Dació compte de l’acta emesa pel tribunal qualificador del procés selectiu per a conformar borsa de treball d’auxiliar de servici de la biblioteca municipal amb motiu de les reclamacions efectuades per distints aspirants.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Dolors España Pérez, d’excedència voluntària per atenció de fills.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de juliol del 2008.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics d’agost del 2008.

SECRETARIA

Exp. P- 129/06.- Dació de compte de l’Auto núm. 88 dictat en recurs contenciós administratiu núm. 847/2007 sobre desestimació de reclamació patrimonial formulada por Josefa Conejero Peiró.

Exp. P-079/07.- Sol·licitud de dictamen al Consell Jurídic Consultiu sobre reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Ana-Isabel Rocher Puig, en representació de la seua filla, Susana Lozano Rocher.

Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat “Gas Natural Cegas, S.A.”, per a la canalització de gas natural en C/ Bisbe Gilaberto Martí, 1.

Exp. P-083/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en Pda. Tisneres.

Exp. P-084/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en c/ Arquitecte Guardiola.

Exp. P-085/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en av. Dret de Manifestació, PI. Tisneres (2,5m x 40cm).

Exp. P-087/08.- Inici d’expedient de contractació i aprovació del plec de condicions per a la venda per subhasta de dues parcel·les municipals del subsòl siti en la Pl. Concha Piquer.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l’empresa Arpa València (mes de juny 2008).

Exp. 419/07.- Sol·licitud d’excedència en els llocs número 270 i 270-bis del mercat ambulant d’Alzira.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1261/08. Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Cableuropa, S.A.U. Objecte: ampliació de la xarxa de comunicacions per donar servicis diversos al c/ Mestre Moscardó 6B, c/ Colmenar, 22-40, c/ Vicente Olmo, 6-14, c/ Madoz, 14, c/ Sant Vicente Ferrer, 37-41, c/ Hort dels Frares, 16-23, c/ Murta, 18-26, c/ Piletes, 60-70, c/ Murta, 5, c/ Puríssima, 20-28, c/ Empar, 1, c/ Albuixarres, 30-34, c/ Piletes, 6, c/ Xúquer, 46-52, c/ Pare Castells, 65-73, c/ Covadonga, 39-61, c/ Independència, 20, c/ Camilo Dolz, 67-71, c/ Doctor Josep González, 67, c/ Mariano Benlliure, 12, c/ Jesús Álvarez, 4, c/ Josep Todolí Cucarella, 4, c/ Sant  Bernat, 20-24, c/ O’Donell, 9-11, c/ Santa Emília, 1-15, c/ Olivera, c/ Pau, 12, c/ Saragossa, c/ Dos de Maig, 14-58, c/ Peris, 5-13, i Pl. Victòria. I els carrers ubicats a la zona de la Vila consistents en: c/ Llaurí, c/ la Sang, c/ Santa Llúcia, c/ Salineries, c/ Ronda d’Algemesí i c/ Saludador.

Exp. 4.1.1.0. 2912/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Argimiro Orta Pérez. Conducció i connexió a la xarxa pública d’aigua en Polígon 23 Parcel·la 75.

Exp. 4.1.2.0. 695/07.- Sol·licitud de bonificació d’impost de construccions, instal·lacions i obres per obres en edifici catalogat a la Plaça Major, núm. 27. Sol·licitant: Francisco Javier Andújar Andújar.

Exp. 4.1.2.0. 399/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Plocad Gestión, S.L. Construcció d’edifici plurifamiliar de 41 vivendes, locals sense ús específic i garatges en carrer Sueca, cantonada amb carrer en projecte, núm. 16, Illa M8, parcel·la 66 del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 2883/08.- Llicència d’obres majors.  Sol·licitant:: Felipe Fernández Rosado. Instal·lació de plataforma per a minusvàlids en habitatge al carrer Carlet, núm. 1- baix.

Exp. 4.1.2.0. 2893/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Arcadio Gonzalvez Iborra. Reforma de local comercial sense ús específic en carrer Bandera Valenciana, núm. 6- baix.

Exp. 4.1.2.0.  2918/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Rafael Piera Blay. Enderroc d’estructura antiga al carrer Jose Montagud núm. 26 de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 4.1.2.0. 2978/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Mª Carmen Cardona Sala. Habilitació de local comercial per tenda d’articles de puericultura en carrer Cristobal Monterde, núm. 37.

Exp. 4.1.2.0. 3004/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Amparo Pla David. Adecuació d’escala per a ús amb cadira puja-escales, al carrer Cid núm. 71-baix.

Exp. 4.1.3.0. 477/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Manuel Lizaga Hidalgo. Estudi de fotografia al c/ Camilo Dolz, núm. 140-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1051/08.- Escrit d’al·legacions presentat per Vodafone España, S.A. sobre /instal·lació base de telefonia mòbil a la ctra. d’Albalat, núm. 91.

Exp. 4.1.3.0. 2561/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Desarrollo y Gestión Arquitectónica, S.L.P. Oficina d’arquitectura i urbanisme al c/ Curtidors, núm. 14, entresòl.

Exp. 4.1.3.0. 2610/08.- Certificat de compatibilitat i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Construcciones José Jorques Oliver, S.L. Instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa de 96 kwn a la Partida Tisneres, núm. 520.

Exp. 4.1.3.1. 1330/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Rosana Truyol Tate. Guarderia al c/ Jaume d’Olid, núm. 15-baix.

Exp. 4.1.3.1. 2003/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Motos Roca, S.L. Venda al detall de motocicletes a l’av. Vicent Vidal, núm. 58.

Exp. 4.1.3.2. 197/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Dantonella Family, S.L. Activitat d’indústria i de manipulació i envasat de formatges i magatzem al detall de productes d’alimentació al camí Xixerà, s/n, Polígon Industrial ctra. d’Albalat.

Exp. 4.1.3.2. 298/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Zouhir Ouchkih. Activitat de bar, al c/ Verge de la Murta, núm. 39-baix.

Exp. 4.1.3.2. 474/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Mohamed Oubahammon. Activitat de comerç al detall de carns, productes alimentaris i begudes refrescants al c/ Alcalde Francisco Oliver, núm. 30-baix.

Exp. 4.1.3.2. 626/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Fruver Amalio, S.L. Dipòsit de fruites i caixons de fruites a la Ronda Barrablet, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1058/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Fayos y Tárraga, C.B. Cafeteria-cerveseria al c/ Cristóbal Monterde, núm. 35, baix 1.

Exp. 4.1.3.2. 1186/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: La Caixa. Oficina bancària, al c/ Gandia, cantonada amb c/ Dolores Ibarruri.

Exp. 4.1.3.2. 2341/08.- Certificar de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Agrupación de Comerciantes de Puericultura Dulce-Bebé, Coop.V. Activitat d’oficines al c/ Moliners, núm. 7, Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 2467/08.- Rectificació d’error material en l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2008. Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Comercial Nou-Colors, S.L. Activitat de venda a l’engròs de maquinària i utensilis de neteja a l’av. Dret de Manifestació, núm. 22.

Exp. 4.1.3.3. 2997/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Mayesfer Alzira, S.L. Café-bar al c/ Gandia, núm. 1-baix.

Exp. 4.1.3.4. 878/08.- Escrit de Joaquina Belda Perelló sobre molèsties produïdes per soroll d’extractor de bar, al c/ Hort dels Frares, núm. 32.

Exp. 4.1.3.8. 562/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Matadero de Aves Salvador Gil, S.L. Escorxador d’aus al Polígon Industrial núm. 1, parcel·la H.

Exp. 4.2.3.0. 2822/08.- Certificat urbanístic de parcel·la 31-7 sítia a l’illa de cases M14b del Pla Parcial Sector Tulell PPR-10. Sol·licitant: Eurourbi, S.L.

Exp. 4.6.0.0. 870/06.- Reiteració escrit del Síndic de Greuges sobre queixa per falta de subministrament elèctric a la Urbanització “El Respirall” promoguda per Vicente Nadal Conejero.

Exp. 7.4.0.0  2151/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per María Estrella Valentín Ferrer. Vivenda situada al Carrer Pare Castells número 67-1º-2ª.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal