Sessió ordinària 16 de setembre de 2008

" />

Domingo, 21 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.316 Año: 18 Noticias: 46.458 Fotografías: 109.514 Comentarios de usuarios: 125.883
EL SEIS DOBLE
miércoles, 17 de septiembre de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 29/2008 - Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 16 de setembre de 2008


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 16 de juliol de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/147.-Sol·licitud d’ingressos en el Centre de Dia.

Exp. 08/148.- Sol·licitud d’ingressos en les Residències municipals de Persones Majors.

CULTURA

Exp. 08/415.14.- Programació cultural octubre-desembre de 2008 i preu públic.

Exp. 08/372.14.- Preus públics i gastos tallers Casa de la Cultura, curs 2008/2009.

IDEA

Dació de compte del Decret 11/08, sobre sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la quarta pròrroga de la contractació de les dos AEDL per import de 54.091,08 €.

Dació de compte del Decret 12/08 sobre sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al Pla de Reforç Especial de Prevenció d’Incendis Forestals.

Resultats Servei Borsa d’Ocupació juliol 2008.

Resultats Servei Borsa d’Ocupació agost 2008.

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del Taller d’Ocupació “T’Estime II” per un import de 622.700,40 € i tràmits per al seu inici. (EXP. FOTAE/2008/26/46)

Dació de compte de l’aprovació del Pla Integral d’Ocupació per a persones desocupades de difícil inserció laboral per un import de 314.600 €. (EXP.EPIEEP/2008/63/46).

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria de Comerç, Indústria i Innovació per a la realització d’Activitats Genèriques de la Red AFIC i Actuacions de Promoció i Animació de les Àrees Comercials per un import de 16.300 € (Exp. CMDAF/2008/59/46).

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria de Comerç, Indústria i Innovació per a la potenciació de Sistemes Informàtics per un import de 1.500 € (EXP. CMDAF/2008/57/46).

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria de Comerç, Indústria i Innovació per a la realització del viatge d’Experiències Comercials a Holanda per import de 6.300 €. (EXP.CMFVIC/2008/6/46).

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per un import de 10.595 € per a la realització d’Accions en Urbanisme Comercial: “Renovació del enllumenat públic del carrer Hort dels Frares i Av. Pare Castells (EXP.CMMOAY/2008/61/46).

Dació de compte de l’aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per un import de 4.200 € per a la creació d’una Unitat Local d’Aprenentatge (ULA) (EXP. FUL02/2008/103/46).

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-36-1107.- Ordenació de gastos núm. 36/08.

Exp. 2008-17-1100.- Modificació de crèdits núm. 17/08, per generacions.

Compte justificatiu que presenta Jordi Verdú Vivó.

RECURSOS HUMANS

Exp. 254/08 a 260/08.- Dació compte de l'acta emesa pel Tribunal Qualificador per a la contractació de les Professores o Professors dels Programes o Tallers de les regidories d'Acció Social i/o Polítiques d'Igualtat per a l'exercici 2008/2009.

Exp. PERSONAL.- Proposta de modificació de plantilla i assignació provisional de funcions de Juan Beteta Dolz.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Valentín Lázaro García, agent de la policia local en esta Corporació, de permuta amb agent de la mateixa categoria, Raúl González Ripoll.

SECRETARIA

Exp. P-146/07.- Recurs de reposició formulat per José-Antonio Soler Vidal contra acord de la Junta de Govern Local de 9-7-08, desestimatori de reclamació patrimonial.

Exp. P-150/07.- Recurs de reposició formulat per Josep Lluch Gimeno contra acord de la Junta de Govern Local de 27-5-08, desestimatori de reclamació patrimonial.

Exp. P-024/08.- Recurs de reposició formulat per Sergi Ramírez Carreres contra acord de la Junta de Govern Local de 9-4-08, desestimatori de reclamació patrimonial.

Exp. P-036/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Eugenio Ruiz Blanes en representació de José Roca Sanz per danys en ciclomotor per senyal tombada en c/ Vedalers.

Exp. P-092/08.- Declarar deserta la subhasta convocada per a la venda de la parcel·la sítia en el subsòl de l’illa de cases M-14 del Sector Tulell.

Exp. P-116/08.- Inici de nou expediente de subhasta i aprovació del Plec de Condicions per a la venda de la parce·la sítia en el subsòl de l’illa de cases M-14 del Sector Tulell.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 186/06.- Dació compte de la Sentència núm. 527, dictada en el Procediment Abreviat núm. 53/08 del Recurs Contenciós Administratiu per reclamació patrimonial formulat per Emilia Añó Roig.

Exp. 61/08.-Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l´empresa Arpa Valencia durant el mes de juliol.

Exp. 269/08.- Inici expedient de contractació per a la realització del servei d’“Il·luminació nadalenca per al Nadal 2008-Reis 2009”.

Exp. 316/08.- Escrit de Aguas Potables San Bernardo, pel qual comunica la suspensió de subministrament d´aigua potable a un abonat per falta de pagament.

Exp. 320/08.- Escrit de Aguas de Valencia, S.A., pel qual comunica la suspensió de subministrament d´aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

Exp. 338/08.- Informe sobre els termes en què es presta el servei d’abastiment d’aigua potable als socis cooperativistes per la Cooperativa V. de Consumo Sagrada Familia.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Expte. 4.1.1.0. 2745/08.- Llicència d'obres menors. Sol·licitant: Comunitat Propietaris Plaça Major, núm. 51. Objecte: Obrir una rasa de 5 m² per a col·locar canonada de desaigüe en la Plaça Major, núm. 51.

Expte. 4.1.1.0. 3178/08.- Llicència d'obres menors. Sol·licitant: UIrende, S.A.. Objecte: connexió d'instal·lació de sanejament d'edifici d'exposició i venda d'electrodomèstics a xarxa general de sanejament pública en Av. de la dignitat humana, sector PPI-01 i ARI-01 de ctra. d'Albalat-oest.

Exp. 4.1.2.0. 1582/08.- Llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Roberto Talens Martí. Habilitació de nau industrial per carpintería metàl·lica en Ctra. de Albalat, km. 2.8, nau núm. 6, Polígon Industrial Ctra. d’ Albalat.

Exp. 4.1.2.0. 3126/08.- Llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Salvador Balaguer Che. Legalització de coberta de protecció solar de 72,41 m2 en habitatge unifamiliar en carrer Jesús Álvarez, núm. 28.

Exp. 4.1.2.0. 3139/08.- Llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Manuel Casimiro Gil Araujo. Habilitació de cambra com habitatge unifamiliar entre mitjaneres en Plaça de la Morera , núm. 6.

Exp. 4.1.2.0. 3189/087.- Llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Tenisquas, S.A. Demolició de mur de separació de pistas de squash i reposició d’este per a noves pistes de squash en el complexe deportiu Tenisquash, S.A.

Exp. 4.1.2.0. 3294/08.- Llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Suplenter, S.L. Instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa en carrer Dret de Reunió núm. 30, Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.5.2. 1807/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a garatge situat al carrer Purísima, 12- baix cantó carrer Pastora , 22. Sol.licitant : Miguel Guillén Arnalte.

Exp. 4.1.5.2. 2649/08.-Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Vicente Pérez Pelufo número 28-2º. Sol.licitant: José Sifre Hervás.

Exp. 4.1.5.2 2885/08.-Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer La Unión número 35. Sol·licitant Bernardo Casterá Pellicer, en representació de Casterá Arquitectos, S.L.

Exp. 4.1.5.2 2948/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Francisco Bono número 10-4º-14ª..Sol·licitant: Ai Yuan Jiang Li.

Exp. 4.1.5.2 3018/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Vicente Pérez Pelufo número 21-3º-6ª. Sol·licitant Luís Miguel Pozo Pintado.

Exp 4.1.5.2 3026/08.-Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Bonaire número 30. Sol·licitant Milagros Simó Clari.

Exp 4.1.5.2 3122/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer José Mª Llopico número 8-1º-1ª. Sol·licitant José Luís Balaguer Oliver.

Exp. 4.1.5.2 3155/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Major Santa María número 56-2º-2ª. Sol·licitant Virgilio Romero Molina.

Exp 4.1.5.2 3311/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer San Andrés número 6-3º-6ª. Sol·licitant Teresa Mascarell Martínez.

Exp. 4.3.0.0. 2079/08.- Inici de protecció de la legalitat urbanística. Muebles Ramírez, S.L. Instal·lació de cartell publicitari d’ aproximadament 3 x 8 metres sobre estructura metálica en primera línia de camí de servei en polígon 29, parcel·la 86.

Exp. 4.3.0.0. 2552/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Stuart Love. Construcció d’ habitatge unifamiliar sense ajustar-se a llicència en polígon 16, parcel·la 118.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal