Sessió ordinària 17 de juny de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
sábado, 20 de junio de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 25/2009. Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 17 de juny de 2009


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 1, 7, 15 i  21 d’abril de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 27/08.- Inici d’expedient i aprovació dels plecs de condicions per a la contractació del Servei de “Digitalització de la Documentació Històrica de l’Arxiu Municipal d’Alzira”.

CULTURA

Exp. 09/184.54.- Adjudicació definitiva de la gestió del servici de l'Escola d'Estiu 2009.

Exp. 09/204.33.- Rectificació error de l'acord de la Junta de Govern Local de 13-06-2009, relativa a la Fase municipal dels XXVII Jocs Esportius Escolars de la Generalitat Valenciana.

Exp. 09279.44.- Contractació d'espectacles per a les Festes de Sant Bernat 2009.

Exp. 09/260.43.- Sol·licitud de la Real Confraria de la Mare de Déu de la Murta, de subvenció per a una paella gegant elaborada amb motiu de la Romeria a les ruïnes del monestir de la Murta.

IDEA

Exp. 16/09.- Dació de compte decret núm. 3/09 sobre aprovació de la subvenció “INEM AGRÍCOLA 2009” sol·licitat al Servei públic d’Ocupació Estatal per al desenvolupament del programa “manteniment d’infraestructures agrícoles” (any 2009-fase i), per import de 139.920 €.

Exp.07/09.- Dació de compte de l'aprovació de la subvenció per al desenvolupament del programa d’orientació professional per a l’ocupació i autoocupació (Accions OPEA) per import de 52.015,10 € i tràmits per al seu inici.

Exp. 26/09.- Informe desfavorable  sobre idoneitat d’horari comercial excepcional per a “La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGED”.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-23-1107.- Ordenació de gastos número 23/09.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.2.0.0. 1228/09.- Adopció de mesures cautelars contra la mercantil Alimentos Fritos, S.L. per la realització de vessaments a la xarxa municipal de clavegueram incomplint l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2009.

POLICIA LOCAL

Exp. J-124/09.- Sol·licitud de la comissió de festes Sant Cristòfol per a celebrar la festa el dia 4-07-09

Exp. J-125/09.- Sol·licitud de l’associació cultural Moros de la Vila per a celebrar el mig any el dia 20-06-09.

Exp. J-127/09.- Sol·licitud de la falla Plaça d’Alacant per a celebrar una festa el dia 27-06-09.

Exp. J-128/09.- Sol·licitud de Silvya Zoranova Marinova d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Mare de Déu del Lluch núm. 21, bar Los Juncos.

Exp. J-129/09.- Sol·licitud d’Estanislao Hernández Ruano d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda del Parc núm. 15, bar Racó dels Músics.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Adscripció de Fernando Alós Ortiz a lloc de treball vacant de Conserge d’Esports.

Exp. 340/08.- Declaració de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador en la convocatòria per a la provisió d’un inspector de Policia Local, amb caràcter de funcionari en propietat, pel torn lliure.

Exp. 391/08.- Declaració de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador en la convocatòria per a la provisió de dos oficials de Policia Local, amb caràcter de funcionari en propietat, pel torn de mobilitat.

Exp. 117/09-A.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació de les professores i professors del “Programa de qualificació professional inicial”, especialitat CUINA per al període 2009-2010.

Exp. 117/09-B.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball de reserva en relació amb la contractació de les professores i professors del “Programa de qualificació professional inicial”, especialitat Jardineria Nee per al període 2009-2010.

SANITAT

Exp. 58/C/09.- Resolució a l'expedient sancionador iniciat per la mossegada d'un gos a Ismael Martín Alfonso

Exp. 63/T/09.- Incoar expedient sancionador a José Moreno Cortés, per incompliment de l'art. 9é del decret 145/2000 del  Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei 50/1999.

Exp. 86/C/09.- Anàlisi d'aigua potable presentat per l'empresa concessionària “Aigües de València S.A.”

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 190/07. Adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de la parada núm. 8 del Mercat Municipal la Vila.

Exp. 7/09.- Adjudicació definitiva del contracte “Explotació del Restaurant-bar i servei de manteniment, neteja i conservació de totes les instal·lacions de la Casella, de propietat de l’Ajuntament d’Alzira”.

Exp. 159/09.- Escrit de Vicente Soler Montalvá, titular de la parada núm. 4 del Mercat d'Abastos Municipal, sol·licitant el canvi de titularitat d'este, a nom de la societat Plátanos Soler, S.L.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1. 68/09.- Sol·licitud devolució aval bancari constituït en concepte de garantia per obres de construcció de la xarxa de distribució de telecomunicacions Nodo MN2-AZ1A. Sol·licitant: Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A

Exp. 4.0.0.1. 1895/09.- Sol·licitud de canvi d’avals bancaris per afeccions reals. Sol·licitant: Inversiones Faus, S.L. i Fausma, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 3983/07.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció d’edifici per exposició i venda d'electrodomèstics en parcel·la B6 del Sector PPI-01, ARI01 UEI011. Sol·licitant: Compañía Andaluza de Renta Inmobiliaria, S.A (Carinsa, S.A).

Exp. 4.1.2.0. 843/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Modesto Monelon Sales. Projecte d'habilitació de planta 2ª per a habitatge en edifici en carrer Salvador Perlès, núm. 41.

Exp. 4.1.2.0. 501/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Agustín Martín Selfa. Reforma i ampliació de dos habitatges en planta baixa local comercial en carrer Colon, núm. 85-87.

Exp.. 4.1.2.0. 1186/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Establecimiento de Caritat i Beneficència “Sants Patrons, Bernat, Maria i Gràcia”. Realització de "tabiquería" i coberta per a recinte destinat a aula educativa i un tancament per a ús d’asseu, en carrer Benito Pérez Galdós, núm. 52.

Exp.. 4.1.2.0. 2557/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sonia Alcázar Soler. Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar en carrer Jesús Álvarez, núm. 24.

Exp. 4.1.2.0. 2742/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Seguros Groupama. Reforma de vestíbul i rehabilitació de façana en av. Hispanitat, núm. 5.

Exp. 4.1.2.0. 2747/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris Edifici “La Palmera”. Reforma de vestíbul i rehabilitació de façana en plaça del Regne, núm. 11.

Exp. 4.1.3.0. 3891/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Julio Marzal Casat. Garatge al carrer Josep Todolí Cucarella núm. 24.

Exp. 4.1.3.0. 1467/09.- Renúncia a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat per a comerç al detall de productes alimentaris al carrer Gabriela Mistral, s/n. Sol·licitant: Congelats Moreno, C.B.

Exp. 4.1.3.0. 1659/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Margarita Cabrera Cabrera. Quiosc al carrer Concepción Arenal núm. 3 cantonada carrer Prior Morera.

Exp. 4.1.3.0. 1788/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Autoescuela del Marquesat, S.L. Autoescola i realització de pràctiques al carrer Hort dels Frares núm. 24-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1903/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jose Huesca Luna. Local sense ús específic, al carrer Pintor Andreu núm. 15-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2586/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Sergio Mora Moya. Garatge-Magatzem al carrer Sagunt núm. 52.

Exp. 4.1.3.0. 2644/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Sergio Villatoro Bono. Clínica de fisioteràpia i gimnàstica terapèutica de rehabilitació, al carrer Hort dels Frares núm. 20.

Exp. 4.1.3.1. 2837/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Caja de Ahorros del Mediterraneo, CAM. Oficina bancària amb instal·lació d’aire condicionat, al carrer Major Santa Caterina núm. 9-baix.

Exp. 4.1.3.1. 1425/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Aníbal Galera Centeno. Magatzem i venda de bombes i grups de pressió, a l’avinguda Dret de Reunió, núm. 37.

Exp. 4.1.3.1. 2117/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Macrosnacks, S.L. Oficines al Camí Sant Bernabeu, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 737/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Leader Retail, S.L. Venda al detall de roba i articles esportius, a l’avinguda Sants Patrons núm. 10-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 737/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Leader Retail, S.L. Venda al detall de roba i articles esportius, a l’avinguda Sants Patrons núm. 10-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 512/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Pintures Dalmau, S.L. Venda de pintures a l’avinguda de Carcaixent, s/n, Polígon Industrial “Q”.

Exp. 4.1.3.2. 2768/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Casal Fester, S.L. Activitat de restaurant-cafeteria-sala de banquets a l’avinguda Drets Humans, s/n.

Exp. 4.1.5.2. 2618/09.- Llicència de segona ocupació vivenda carrer Sants Patrons, núm.  4-7é-14. Sol·licitant: Juan Cruz Vila Vaya.

Exp. 4.1.5.2. 2677/09.- Llicència de segona ocupació vivenda carrer Unió, núm. 98, baix. Sol·licitant: Gonzalo Fajardo Bodalo.

Exp. 4.2.2.0. 2502/09.- Informació urbanística parcel·les 74, 75, 467 i 468 de Partida Solana de la Barraca. Sol·licitant: Ivonne Marie Lasance.

Exp. 4.3.0.0. 2072/09.- Restauració de la realitat física alterada. Cristian Juan Tello i Sandra Herrera Guerreo. Ampliació d'habitatge en dos plantes en pati existent en carrer Arts Gràfiques, núm. 10.

Exp. 4.3.1.0. 2226/09.- Infracció d’activitat. Gercos, S.L. Preparació i distribució de menjars per endur-se, al carrer Gabriela Mistral núm. 31.

Exp. 4.3.3.0. 2802/09.- Infracció urbanística. Abocament d’escombreries (obres domiciliàries) a la Partida la Garrofera X: 0710746; Y: 4335226. Denunciat: Grupo Constante Nueva Generación, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2656/09.- Orde d’execució. Immoble en estat deficient a plaça Sant Judes Tadeu, núm. 6. Responsable: Juan Bautista Montagud Hernández.

Exp. 4.4.3.0. 2658/09.- Orde d’execució. Clavillament façana edifici carrer Sang, núm. 17, cantó carrer Salvador Enguix: Diversos responsables.

Exp. 4.4.3.0. 2666/09.- Orde d’execució. Tanca exterior perillosa en immobles de carrer Arts Gràfiques, núm. 1, plaça Anna Sanchis, núm. 2, 44, 45, 46. Diversos responsables.

Exp. 2.7.1.0. 800/09.- Aprovació de les quotes zero i un del programa d’actuació integrada del sector “El Pla”, presentada per l’Agent Urbanitzador “Alzira Parc Industrial, SA”

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal