Sessió ordinària 3 de juny de 2009

" />

Domingo, 21 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.316 Año: 18 Noticias: 46.458 Fotografías: 109.514 Comentarios de usuarios: 125.883
EL SEIS DOBLE
viernes, 5 de junio de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 23/2009. Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 3 de juny de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/108.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/110.- Sol·licitud inclusió en el programa "Menjar a casa".

Exp. 09/111.- Sol·licitud ingrés en centre de dia.

Exp. 09/112.- Sol·licitud ingressos en Residències de Tercera Edat.

Exp. 09/114.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/115.- Sol·licitud servici d’ajuda a domicili.

CULTURA

Exp. 09/189.85.- Sol·licitud de celebració d'una reunió nacional de metges en instal·lacions del Museu i del Casalot de la Murta.

Exp. 09/026.33.- Subvenció a entitats esportives locals per a programes anuals de funcionament i manteniment, any 2009.

Exp. 09/256.23.- Bases de la convocatòria per a l'obtenció d’ajudes assistencials de menjador en els centres públics i concertats d'Alzira, per al curs escolar 2009/2010.

IDEA

Aprovació de la modificació de l’aportació municipal al projecte Europeu WEED “Women, Enterprises and Employment in Local Development” (Mujeres, Empresa y Empleo en Desarrollo Local).

Exp. 14/08.- Sol·licitud de redistribució del gasto de funcionament i gestió en la primera fase del projecte Taller d’Ocupació “T’ESTIME II”.

Exp. 24/09.- Dació de compte de la sol·licitud d’accions formatives en col·laboració amb la Fundació AFIES per a l’any 2009.

Exp. 13/09.- Dació de compte de la notificació aprovatòria de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del curs FPE “Fuster” i preselecció de l’alumnat.

Exp. 13/09.- Dació de compte de la notificació aprovatòria de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del curs FPE “Electricista de manteniment” i preselecció de l’alumnat.

Reintegre de la fiança dipositada per Ana Belén Montalvo García en concepte del lloguer d’aules del departament d’IDEA.

Dació de compte del decret núm. 2/09 sobre aprovació de la subvenció del programa Emcorp 2009 per import de 140.372,72 €, resultats de les actes de selecció dels expedients EMCORP/2009/766/46 i EMCORP/2009/805/46 i contractació de 2 treballadors per al desenvolupament de 2 projectes.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-21-1107.- Ordenació de gastos número 21/09.

MEDI AMBIENT

Exp. 3.0.0.1. 2722/09.- Sol·licitud de subvenció per al finançament de l'assegurança de riscos del col·lectiu Voluntariat d'Alzira contra Incendis Forestals (VACIF) per a l’exercici 2009.

POLICIA LOCAL

Exp. J-69/09.- Adjudicació provisional per a la contractació per al subministrament de vestuari per a la uniformitat d’estiu de la Policia Local.

Exp. J-106/09.- Sol·licitud de la comissió de festes El Salvador per a celebrar les festes de l’1 al 10 d’agost de 2009.

Exp. J-107/09.- Sol·licitud de Vidal Europa, S.A. per a realitzar una activitat publicitària el dia 11-06-09

Exp. J-108/09.- Sol·licitud de l’Associació Espanyola contra el Càncer per a realitzar la Campanya Solar 2009 el dia 22-07-09.

Sol·licitud de Francisco José Salvador Colom d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Alquenència núm. 10.

Exp. J-111/09.- Sol·licitud de la falla Hernán Cortés per a celebrar una festa el dia 14-06-09.

Exp. J-112/09.- Sol·licitud de la Casa Cultural Castilla-La Mancha per a celebrar una festa el dia 6-06-09 al carrer Gerardo Laguia.

RECURSOS HUMANS

Exp. 439/08.- Acció formativa FP/S/001.- Prevenció en la salut per a les dones en edat de risc de menopausa.

Exp. 439/08.- FP/AT/001.- Informació de participació en l’acció formativa «Instruccions per a dur a terme la investigació de causes d’accident de treball».

Exp. 604/04.- Avaluació del grau d’adequació dels factors de les accions formatives en matèria de prevenció, previstes en el contracte subscrit amb el servici de prevenció corresponent a l’exercici 2008 dutes a terme en 2009.

Exp. 792 y 793/99.- Modificació art. 35 de l’Acord i Conveni, en relació a l’actualització de l'Ajuda Social per renovació de carnet.

Exp. 122/09.- Declaració festivitats locals per a l’any 2010.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Fernando Alós Ortiz de canvi de lloc de treball.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud d’Antoni Lluis Martínez Furió de canvi de lloc de treball.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Carmen Rodríguez Sanchis per a la reducció de la jornada de treball.

SECRETARÍA

Exp. S-008/09.- Resolució contracte subministrament borses de menjar a les Meses Electorals i nova adjudicació.

Exp. P-060/09.- Autorització d’ús de l’edifici de l’antiga estació de ferrocarril la Barraca d’Aigües Vives, per Associacions Culturals i Esportives de la ELATIM.

Exp. P-066/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Josefa Carrascosa Castell per caiguda en la vorera de l’av. dels esports, s/n per l’existència de rajols trencats i amb desnivell.

Exp. P-067/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Josefina Pla Pérez per caiguda en av. Sants Patrons, pel mal estat del paviment.

Exp. P-038/09.- Recurs de reposició formulat per Cristina Moreno Román contra acord desestimatori de reclamació patrimonial adoptat per la Junta de Govern Local de 01-04-09.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 444/04.- Requeriment de pagament per actuacions d’emergència motivades pels forts vents.

Exp. 190/07.- Renúncia a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de la parada núm. 8 del Mercat Municipal la Vila.

Exp. 430/08.- Anul·lació de la llicència municipal per a realitzar la venda ambulant en el mercat setmanal a Joaquina Verónica Muñoz Moreno, parada núm. 158.

Exp. 10/09.- Escrits d’Aguas Potables San Bernardo CB, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a dos abonats per falta de pagament.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l’empresa Arpa València, S.L.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Alex de Vila, S.L.U.

Exp. 102/09.- Inici expedient de contractació per a l’Explotació del Bar de la Muntanyeta, de propietat municipal.

Exp. 163/09.- Escrit de Francisco Javier Iborra Ferrer, en què sol·licita adscripció del vehicle marca Mercedes Benz, model C-200-CDI, matrícula 1158-GMH, a la llicencia de Taxi núm. 18, en substitució de l’anterior vehicle que causarà baixa.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 1320/07.- Pròrroga de llicència d’obres majors per a la construcció de 38 vivendes, local sense ús i aparcaments en Parcel·la 84C, en c/ en Projecte núm. 6, cantó amb c/ en Projecte, núm. 8. Sol·licitant: OKISA, S.A.

Exp. 4.1.2.0. 269/07.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció d’edifici de 6 habitatges, local comercial i soterrani garatge en carrer Faustino Blasco, núm. 21. Promotor: Muebles Alfonso, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1131/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant José Miguel Riberoles Almiñana. Legalització de piscina en urbanització el Racó, c/ Dels Ports, núm. 7.

Exp. 4.1.2.0. 1143/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Fernando Gresa Villanueva. Enderroc i posterior construcció d'habitatge unifamiliar en carrer Costa, núm. 7.

Exp. 4.1.2.0. 1384/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant MARESCO, S.L Ampliació de nau industrial en Ronda Tisneres s/n, Polígon Industrial, núm.1.

Exp. 4.1.2.0. 1395/09.- Modificació de projecte d'execució i pressupost d'execució material en llicència d’obres per a la reforma de magatzem de subministres agrícoles i productes fitosanitaris en Partida Materna, s/n, polígon industrial Materna. Sol·licitant: Coop. Hortofrutícola de Alzira, Alzicoop, Coop.V.

Exp. 4.1.2.0. 2515/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Oficina de Alzira, S.L. Habilitació de local en planta baixa per a oficina en carrer Major Sant Agustí, núm. 1.

Exp. 4.1.3.0. 1453/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Margarita Maria Bertolotti. Activitat de perruqueria al carrer Jose Maria Llopico núm. 42-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1453/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Margarita Maria Bertolotti. Activitat de perruqueria al carrer Jose Maria Llopico núm. 42-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1773/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Alicia Berenguer Mas. Traster-magatzem al carrer Pere Morell núm. 16.

Exp. 4.1.3.0. 2082/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Oficina de Alzira, S.L. Agència d’assegurances intermediació financera, al carrer Major Sant Agustí núm. 1.

Exp. 4.1.3.0. 2236/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jose Salvador Navarro Rodrigo. Seu administrativa per a professional de serveis independents per a finques urbanes al carrer Aben Tomlus núm. 28-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.0. 2621/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Carmen Maria Gasco Sanchez. Activitat d’Estudi de Tatuatges, Piercing i Micropigmentació a la plaça del Regne núm. 6-baix.

Exp. 4.1.3.1. 841/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Servicios de Medicina Preventiva, S.A. Serveis de prevenció i vigilància de la salut al carrer Trinitat Redal Dufaur núm. 53.

Exp. 4.1.3.1. 918/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Vicente Lopez Sanchis, S.L. Comerç majoriste i magatzem de matèries primeres agràries i productes agroquímics al Polígon Tisneres, carrer en Projecte, s/n.

Exp. 4.1.3.1. 1361/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Alejandro Valls Benavent. Clínica dental al carrer Pere Esplugues núm. 6.

Exp. 4.1.3.1. 1491/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Cadelma, S.L. Centre de bronzejat al carrer Arquebisbe Vich núm. 5.

Exp. 4.1.3.2. 1056/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Reproducciones Inoxidables, S.L. Reparació i construcció de maquinària d’acer, a l’avinguda de la Democràcia, parcel·la 3-3 del Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 290/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Mohamed Oubahammon. Activitat de comerç al detall de carns, productes alimentaris i begudes refrescants al carrer Francesc Oliver Alcalde, núm. 30-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1664/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Talleres Moreno, S.L. Taller de fusteria metàl·lica al camí Sant Bernabé, 08-01-3ª, carretera d’Albalat.

Exp. 4.1.3.3. 2525/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Barclays Bank, S.A. Oficina bancària a l’avinguda Sants Patrons núm. 37.

Exp. 4.2.3.0. 809/09.- Informació urbanística polígon 16, parcel·les 67-955-433-436. Sol·licitant: Agència Tributària.

Exp. 4.3.0.0. 2190/09.- Caducitat de procediment sancionador i inici de restauració de la realitat física alterada per obres d’ampliació d'habitatge en polígon 54, parcel·la 167 de la Travessia de la Murta. Promotor: Bernardo Alonso Martínez.

Exp. 4.3.1.0. 913/08.- Caducitat del procediment d’infracció urbanística per molèsties per soroll de forn siti al carrer Aben Tomlus núm. 24.

Exp. 4.4.3.0. 2614/09.- Ordre d’execució. Acopi i venda de ferralles i altres residus a les parcel·les 260 i 261 síties a l'antic polígon núm. 1 (davant Ecoparc) propietat de l’ Excm. Ajuntament d’Alzira i dels Hereus de Jose Luis Martí Palacios, respectivament.

Exp. 4.0.0.4. 838/09.- Devolució taxa a Cristina Alcazar Gigante, per ocupació de via pública amb materials de construcció per ingrés indegut.

Exp. 4.0.0.4 1591/09.- Filtracions aparcament subterrani en el bulevard del sector Tulell.

Exp. 7100 445/09.- Dació de compte de la sentència núm. 205 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, de València, recaigut en el procediment ordinari núm. 733/06, interposat per José Luis Sanjuan Gimenez, contra la desestimació per silenci de sol·licitud de 9-5-06.

Exp. 7.4.0.0. 1882/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Dario Rojas Sanjuán. C/ Sant Salvador, núm. 32, 2, 9.

Exp. 7.4.0.0. 1891/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per José Luis Sansaloni Llinares. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 18, 4, 11.

Exp. 7.4.0.0. 1969/09.- Recurs de reposició presentat per Germán Garrigues Gandía, contra la resol·lució de la Junta de Govern Local de 15 d'abril de 2009.

Exp. 7.4.0.0. 2017/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Alicia García Casado. C/ Antonia Cerdà, núm. 3, 1, 2, 5.

Exp. 7.4.0.0. 2042/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Tania Sahare Sarrión Rodríguez. C/ Pavia, núm. 8, 3, 42.

Exp. 7.4.0.0. 2172/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Jessica Pau Talens i Santiago Escudero Oviedo. C/ Sant Salvador, núm. 32, 1, 1, 6.

Exp. 7.4.0.0. 2252/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Clara María Pascual Marimón i Juan Antonio Rigo Vila. C/ Taronger/Naranjo, núm. 103, 2, 1, 4, 17.

Exp. 7.4.0.0. 2337/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Pablo Martínez Puig. Plaça de Cartonatges, núm. 9, 5, 31.

Exp. 7.4.0.0. 2418/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Noelia del Carmen Fuster Albentosa. Plaça de Cartonatges, núm. 5, 4, 17.

Exp. 7.4.0.0. 2442/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Mª Raquel Santiago Gala. Plaça de Cartonatges, núm. 9, 3, 17.

Exp. 3.1.2.0. 1875/09.- Presentació documentació justificativa inversió obra “Sectorització enllumenat Casa Consistorial”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal