Sessió ordinària 26 de maig de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
miércoles, 27 de mayo de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 22/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 26 de maig de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/105.- Bases per a la concessió d’una beca d’investigació sobre Alzira des de la perspectiva de gènere III Edició.

Exp. 09/106.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 29/09.- Sol·licitud d’una col·lecció del departament d’Història Moderna sobre els Annals de l’Època Foral Valenciana al Servei de Publicacions de la Universitat de València per a la Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal.

CULTURA

Exp. 08/559.39.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Dolores Pelufo Martínez, per impacte de baló de futbol en el seu vehicle.

Exp. 08/487.52.- Tallers del SARC juliol 2009.

Exp. 09/234.14.- Programació del XXI Encontre de Teatre a l'Estiu i preu públic dels espectacles.

Exp.09/186.24.- Programa formatiu del Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor per al curs escolar 2009-2010.

Exp. 09/238.64.- Activitat Pla d’Infància en maig de 2009.

Exp. 09/239.14.- XI Mostra de Jazz al Carrer d’Alzira.

IDEA

Exp.03/09 Aprovació de la programació dels cursos gratuïts d’internauta de nivell Basic (UBI) i mitjà (UMI) dins del programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2009.

Exp.13/09 Dació de compte notificació aprovatòria subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per al desenvolupament del curs FPE “Fontaner” i preselecció de l’alumnat.

Exp.23/07 Dació de compte de la finalització del Pla Integral d’Ocupació (PIE) “MOTIVAT III”, dels objectius aconseguits i de la justificació del gasto.

Exp.23/09 Aprovació del conveni Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea i Ajuntament d’Alzira.

INTERVENCIÓ

Compte justificatiu que presenta el grup municipal del BLOC, dels gastos corresponents al primer semestre de 2009.

POLICIA LOCAL

Exp. J-99/08.- Dació de compte de la liquidació de la quota corresponent a Alzira del servei AMBICI.

Exp. J-102/09.- Sol·licitud de Jesús Climent Rubio, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Alquenència núm. 42, Pizzeria Berny.

RECURSOS HUMANS

Exp.17/09.- Declaració de la llista definitiva en la convocatòria per a la provisió de dues places d'administratiu pel torn de promoció interna i data de la valoració dels mèrits.

Exp. 20/09.- Declaració de la llista definitiva en la convocatòria per a la provisió de cinc places d’auxiliar administratiu pel torn de promoció interna i data de la valoració dels mèrits.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 86/07.- Escrit d'Informática Eslo 7, S.L., sol·licitant la primera pròrroga del contracte de Subministrament de Consumibles Informàtics per als Serveis Municipals.

Exp. 430/08.- Anul·lació de la llicència municipal per a realitzar la venda ambulant en el mercat setmanal a Ricardo Medina Medina.

Exp. 11/09. Escrits d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 2505/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sat 9923 Explotaciones Heretat. Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa de 100 Kw en parcel·la 51 del polígon industrial de ctra. d'Albalat.

Exp. 4.1.3.0. 421/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Linfeng Ye. Venda de xicotets articles, al carrer José Todolí Cucarella núm. 15-baix.

Exp. 4.1.3.1. 2071/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Guarapo, C.B. Acadèmia de ball a l’avinguda Carcaixent núm. 3.

Exp. 4.1.3.3. 2109/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: José Martínez Calero. Bar al carrer Verge de la Murta núm. 24.

Exp. 4.1.3.3. 2147/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Alsu Vision, S.L. Venda i lloguer de pel·lícules de vídeo al carrer Tetuan núm. 54.

Exp. 4.1.3.3. 2296/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: José Carlos Pedrola Monfort. Rellotgeria-servei tècnic al carrer Travessa Saludador núm. 1-baix.

Exp. 4.1.5.2. 2543/09.- Sol·licitud llicència 2a ocupació vivenda carrer Santo Domingo de Guzmán, núm.  2. Sol·licitant: Rosa March Pérez.

Exp. 4.1.5.2. 2556/09.- Sol·licitud llicència 2a ocupació vivenda carrer Cid, núm. 41-1. Sol·licitant: Francisco Marín Bonillo.

Exp. 4.3.0.0. 844/09.-Infracció urbanística. Jorge Francisco Sanjuan Rubio. Construcció de terrassa elevada adossada d’uns 18 m2 en carrer Baríton Guillermo Palomar, núm. 65.

Exp. 4.3.0.0. 1737/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Carolina Sierra Clari. Construcció d'habitatge unifamiliar que excedix l’alçària de coronació sobrepassant esta en 40 cm aproximadament el límit de 9 m sobre rasant natural segons normativa (art. 5.16.2b). La paret de tancament amb la parcel·la confrontant també excedeix del límit de 2 m sobre rasant natural (art. 5.16.2c) en parcel·la urbana de l'Hort d’Arbona.

Exp. 4.3.0.0. 2073/09.- Restauració de la realitat física alterada. Fernando Moreno Oliver. Obres d’ampliació de dos plantes en pati existent en carrer Arts Gràfiques, núm. 8.

Exp. 4.3.1.0. 2682/09.- Audiència prèvia a la clausura d’activitat. Talleres Alzimovil, S. Coop.V. Taller de reparació de vehicles automòbils al carrer Arquitecte Joan Guardiola núm. 6.

Exp. 4.3.1.0. 2710/09.- Audiència prèvia a la clausura d’activitat. Disycon, S.L. Tenda terminal ONO, al carrer Benito Pérez Galdós núm. 50-baix.

Exp. 4.3.1.0. 2711/09.- Audiència prèvia a la clausura d’activitat. Pintures Dalmau, S.L. Venda de pintures a l’avinguda Carcaixent, s/n.

Exp. 4.3.1.0. 2712/09.- Audiència prèvia a la clausura d’activitat. Productos Eléctricos Industriales, S.A. Magatzem i venda de productes elèctrics, al carrer Teixidors núm. 3.

Exp. 4.4.3.0. 2480/09.- Orde d'execució. Afonaments parcials i desconnexió de pou al carrer Dr. Ferran, cantó Jaume d’Olit. Responsable: Ingenieria Geotecnia y Cimientos S.A.

Exp. 4.4.3.0. 2657/09.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs plaça Malva, núm. 1. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 7.4.0.0. 1896/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Juan José Pérez Oliver i Sonia Cervera Castel. Plaça de Cartonatges, núm. 3, 2, 10.

Exp. 7.4.0.0. 1933/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Nuria Moya Gurerrero. C/ Pavia, núm. 8, 3, 38.

Exp. 7.4.0.0. 1960/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Verónica Santander Asín. C/ Pavia, núm. 8, 1, 11.

Exp. 7.4.0.0. 2020/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Raquel Hidalgo Martínez. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 14, 1, 2.

Exp. 7.4.0.0. 2083/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Arantxa García Vázquez i José Calafat Monerri. C/ Naranjo, nº 103, II, 1, 1.

Exp. 7.4.0.0. 2099/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Javier González López i Vanessa Balaguer Medina. C/ Naranjo, núm. 103, 1E, 3, 11.

Exp. 7.4.0.0. 2129/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Miguel Ibañez Fontana i Gema Pons Garrigos, C/ Naranjo núm. 103, II, 1, 1, 3.

Exp. 7.4.0.0. 2214/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Manuel Andrés Chust. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 16, 5, 10.

Exp. 7.4.0.0. 2233/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernardo Mari Zurriaga i Silvia Hernández Sánchez. Plaça de Cartonatges, núm. 11, 2, 5, 28.

Exp. 7.4.0.0. 2259/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per María Sanchis Collado i Rubén Sifres Santandreu. Plaça de Cartonatges, núm. 5, I, 5, 23.

Exp. 7.4.0.0. 2261/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Alberto Buendía Blasco. Plaça de Cartonatges, núm. 9, 2, 2, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2305/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Carolina Alcolea Pastor. Plaça de Cartonatges, núm. 1, 1, 1, 5, 25.

Exp. 7.4.0.0. 2354/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Iván Garrigues Palomares i Ana Pérez Fuertes. Plaça de Cartonatges, núm. 3, 3, 18.

Exp. 7.4.0.0. 2393/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Ángel Vivar Simó i Laura Mora Clemor. Plaça de Cartonatges, núm. 3, 1, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2401/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Cristóbal Balaguer García. Plaça de Cartonatges, núm. 11, 4, 22.

Exp. 7.4.0.0. 2403/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Fernado Giménez Rufino i Mª del Carmen Saiz Carrasco. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 10, 4, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2405/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Laura Hernández Lopis i Bernat Pérez García. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 14, 2, 4.

Exp. 7.4.0.0. 2407/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Yasmina Valiente Sancho i Eduardo Climent Soro. Plaça de Cartonatges, núm. 3, 2, 11.

Exp. 7.4.0.0. 2417/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Víctor Devesa González. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 18, 4, 12.

Exp. 7.4.0.0. 2427/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernardo Martínez Torres i María Jesús Molina Peñaranda. C/ Naranjo, núm. 103, G, 1, 3.

Exp. 7.4.0.0. 2430/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Sergio Climent Alemany i Beatriz Cortés Díaz. Plaça de Cartonatges, núm. 5, 4, 19.

Exp. 7.4.0.0. 2431/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Vicente Turbi Ros i María Isabel Bartolomé Martínez. C/ Naranjo, núm. 103, 2, 2, 2, 6.

Exp. 7.4.0.0. 2440/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Jorge Dasí Martínez. Plaça de Cartonatges, núm. 1, 1, 2, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2443/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Daniel Vázquez García i María Cecilia Monte Barceló. Plaça de Cartonatges, núm. 11, 1, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2448/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Rubén Carrascosa Zamora i Alicia Talavera Giménez. Plaça de Cartonatges, núm. 1, 2, 6.

Exp. 7.4.0.0. 2498/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per María Estrella Valentín Ferrer. C/ Pare Castells, núm. 67, 1, 2.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L’ALCALDESSA

 

 

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal