Sessió ordinària 13 de maig de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
jueves, 14 de mayo de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 20/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 13 de maig de 2009


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 24 de març de l’actual. Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 04/020.- Conveni de col·laboració entre la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 09/093.- Inici i aprovació de l’expedient de contractació de la gestió del programa d’activitats dels centres municipals de persones majors “Antonia Cerdà i Pedro García”.

Exp. 09/094.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

Exp. 09/095.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/096.- Cooperació Internacional. Projecte Vacacions en Pau/2009 presentat per l’Associació d’Agermanament amb el Poble Saharià d’Alzira.

CULTURA

Exp. 09/193.19.- Preu públic per a la venda de productes en la botiga del Museu Municipal d'Alzira.

Exp. 09/196.16.- Informe del director del Museu Municipal sobre donació d'unes obres del pintor Carlos Ribera Sanchis.

Exp. 08/131.25.- Informe del Departament d'Educació, referent a la seu del CEFIRE de la Ribera.

Exp. 09/143.82.- Sol·licitud, a la Conselleria de Cultura i Esport, d'ajuda econòmica per a la realització dels treballs d'excavacions arqueològiques ordinàries en les ruïnes del monestir de Jerònims de la Mare de Déu  de la Murta.

Exp. 09/203.33.- Sol·licitud, de l'Associació Cultural Falla l'Alquerieta, de subvenció per a la celebració d'una partida de Raspall, dins de la commemoració del 25 aniversari de la Tradicional Sardina Popular.

Exp. 09/204.33.- Fase municipal dels XXVII Jocs Esportius Escolars de la Generalitat Valenciana.

IDEA

Exp.06/09 Dació compte de la modificació dels projectes EMCORP 2009 sol·licitats a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 140.372,72 €

Exp. 08/09 Dació compte de la modificació del projecte PAMER 2009 sol·licitat  a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 27.308,32 €.

Exp. 09/09 Dació compte aprovació de l'acta de selecció i contractació del treballador per al desenvolupament del projecte “Butlletí electrònic IDEA” programa EZOINT 2009.

Exp. 19/09 Dació compte Memòria resultats IDEA 2008.

Exp. 12/07 Dació compte de resultats de la justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació T’ESTIME, reintegrament saldo final a favor de la Conselleria D’Economia, Hisenda i Ocupació i tancament de l’expedient.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-18-1107.- Ordenació de gastos número 18/09.

Proposta de la regidora delegada d’Hisenda i Modernització sobre cursos de formació e-Administració.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.1.4.0. 1996/09.- Sol·licitud de llicència per la tala de 3 pins de José Bertomeu Salvador.

POLICIA LOCAL

Exp. J-91/09.- Sol·licitud de l’associació protectora d’animals Lacua per a instal·lar un mercadet benèfic en la plaça Major el dia 30-05-09.

Exp. J-92/09.- Sol·licitud de la societat protectora d’animals Riber-Can per a instal·lar un mercadet benèfic en la plaça Major el dia 16-05-09.

Exp. J-93/09.- Sol·licitud d’Alejandra Alcolea Barberá d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Dr. Just núm. 12, Bar Zeta.

Exp. J-94/09.- Sol·licitud de l’IES José Mª Parra per a realitzar el dia 20-05-09 una Marxa Cicloturista.

Exp. J-95/09.- Sol·licitud del Moto-Club Alzira per a celebrar el dia 19-07-09 el XVIII Trofeo de Velocitat Ciutat d’Alzira.

Exp. J-96/09.- Sol·licitud de José Enrique González Ibañez d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pare Castells núm. 61, Cafeteria Els Arcs.

RECURSOS HUMANS

Exp. 308/08.- Dació compte de la sentència núm. 58/09, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, en el recurs contenciós administratiu núm. 253/08, procediment abreviat, interposat per José Llucián Sanz, contra acord de la Junta de Govern Local de 04/06/2008.

Exp. 111/09.- Autorització per a la celebració de la festivitat de Santa Rita.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de serveis prestats de Nuria Gómez Burgal.

Exp. PERSONAL.- Declaració de Antonio Zaragoza Llovera en la situació administrativa de Servicis en altres Administracions Públiques.

SANITAT

Exp. 40/C/09.- Denúncia de l'estat d'insalubritat d'uns trasters sitis  al c/ Major Santa Maria, 51.

Exp. 45/C/09.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Emilio Colom Salom.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 137/07.- Escrit de Rafael Suñer Sifre, en representació de “Delfín Servicios Integrales y de Gestión, S.L.”, en què sol·licita la primera pròrroga del contracte de Subministrament de Paper per als Serveis Municipals.

Exp. 138/07.- Escrit de Rafael Suñer Sifre, en representació de “Delfín Servicios Integrales y de Gestión, S.L.”, en què sol·licita la primera pròrroga del contracte de Subministrament de materials de Papereria per als Serveis Municipals.

Exp. 139/07.- Escrit de Rafael Suñer Sifre, en representació de “Delfín Servicios Integrales y de Gestión, S.L.”, en què sol·licita la primera pròrroga del contracte de Subministrament de materials d’Arxiu i Documentació per als Serveis Municipals.

Exp. 7/09.- Adjudicació provisional del contracte “Explotació del restaurant-bar i servei de manteniment, neteja i conservació de totes les instal·lacions de la Casella, de propietat de l’Ajuntament d’Alzira”.

Exp. 140/09.- Sol·licitud d’ajudes per a la implantació d'experiències pilot de serveis de transports públics regulars permanents de viatgers.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1. 1706/09.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres en parcel·la 23 del Sector PPR16 “Santa Marina II” de la B.A.V. Sol·licitant: Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1707/09.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres en parcel·les 15, 17, 21, 30, 33 i 36 del Sector PPR16 “Santa Marina II” de la B.A.V. Sol·licitant: Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1708/09.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres en parcel·les 11, 16 i 32 del Sector PPR16 “Santa Marina II” de la B.A.V. Sol·licitant: Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1709/09.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres en parcel·la 28 del Sector PPR16 “Santa Marina II” de la B.A.V. Sol·licitant: Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1710/09.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres en parcel·les 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 25 i 34 del Sector PPR16 “Santa Marina II” de la B.A.V. Sol·licitant: Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1711/09.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres en parcel·la 31 del Sector PPR16 “Santa Marina II” de la B.A.V. Sol·licitant: Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1712/09.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres en parcel·la 14 del Sector PPR16 “Santa Marina II” de la B.A.V. Sol·licitant: Urbanizadora Valle de Aguas Vivas, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 2559/09.- Sol·licitud de canvi d'entitat financera en els avals bancaris presentats per “Cableuropa, S.A.U”, en concepte de garantia de reposició d’obres en el municipi d'Alzira.

Exp. 4.1.1.0. 3864/08.- Llicència d’obres menors.. Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obres de sanga des de la trapa del carrer Benifairó fins al desaigüe de la finca Benifairó, núm. 1. Sol·licitant: Comunidad de Propietarios Benifairó 1

Exp. 4.1.2.0. 461/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Cam, Caja de Ahorros del Mediterraneo”. Habilitació de local comercial per a sucursal bancaria en carrer Pare Castells, núm. 2, cantonada amb carrer Verge del Lluch.

Exp. 4.1.2.0. 2327/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Eduardo Esteve Vila. Demolició de nau magatzem en Cami de la Travessa, núm. 1, Parcel·la 289 de la Urbanització “El Respirall”.

Exp. 4.1.2.0. 2487/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Establecimiento de caridad y beneficiencia Santos Patronos Bernardo, María y Gracia de Alzira. Nou accés i nucli vertical de comunicacions en carrer Albuera, núm. 9.

Exp. 4.1.2.0. 2576/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris Maivi. Reparació de junta de dilatació  en edifici situat al carrer Bandera Valenciana, núm. 1.

Exp. 4.1.2.0. 2615/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: France Telecom ·España, S.A. Instal·lació d’equips de telefonia mòbil en Pol. 48, Parcel·la 141 del Sector Tisneres.

Exp. 4.1.3.0. 1705/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jocaes, C.B. Tenda de roba i complements a l’avinguda Sants Patrons núm. 28.

Exp. 4.1.3.0. 2384/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Treseme. S.C.P. Taller de costura i venda de quadres al carrer Cullera núm. 10.

Exp. 4.1.3.1. 1605/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Bondelicious, S.A. Magatzem de productes hortofrutícoles a l’avinguda de la Llibertat, s/n, Carretera d’Albalat.

Exp. 4.1.3.1. 1967/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Yagu Peix i Peix, S.L. Comerç majorista de pinsos i aliments per animals i accessoris per animals de companyia, a l’avinguda de la Democràcia núm. 26.

Exp. 4.1.3.2. 624/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Fayos y Tárraga, C.B. Cafeteria-cervesseria al carrer Cristòfol Monterde núm. 35-baix 1.

Exp. 4.1.3.2. 877/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: La Torxa, C.B. Restaurant al carrer Cayetano Gomez España núm. 95-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1574/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Neumaticos Romero, S.L. Activitat de taller, venda, muntatge i comercialització de pneumàtics a l’avinguda de la Democràcia núm. 23.

Exp. 4.1.3.2. 2118/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Excm. Ajuntament d’Alzira. Nucli zoològic del cercat de cèrvols al Paratge Natural de la Casella.

Exp. 4.1.3.3. 2346/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Simone Soler Da Silva. Bar-Cafeteria al carrer Verge de la Murta núm. 44.

Exp. 4.1.3.3. 2369/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Maria Teresa Escola Ferrer. Comerç al detall de calçat i articles de pell al carrer Santa Teresa núm. 9-baix.

Exp. 4.1.3.8. 2571/09.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Stilfondo, S.L. Decoracions escèniques al carrer Moliners núm. 9 i 11.

Exp. 4.1.5.2. 2478/09.- Llicència de segona ocupació vivenda carrer Taronger/Naranjo, núm. 103, bloc 2, porta 9. Sol·licitant: Miguel Vila Nácher.

Exp. 4.1.5.2. 2462/09.- Llicència de segona ocupació vivenda carrer Curtidors, núm. 5. Sol·licitant: Esteban Gil González.

Exp. 4.1.5.1. 1402/09.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat a l'avinguda Pare Pompili Tortajada, núm. 10-18. Sol·licitant: Residencial Las Torres, Coop. V.

Exp. 4.1.7.0. 631/07.-. Llicència de segregació de parcel·la sítia al carrer Covadonga, partida del Torretxó o Mont de les Agulles. Sol·licitant: Juan Calabuig Alborch.

Exp. 4.3.0.0. 1658/09.- Contestació d'al·legacions i inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per obres de construcció d'immoble de fusta d’uns 60 m2 (caseta de guarda) i suspensió de les obres d’ampliació de centre docent, en ctra. Alzira-Tavernes, km 11 (polígon 16, parcel·la 93). British School Alzira, S.L.

Exp. 3.1.2.0. 1867/09.- Adjudicació definitiva de l’obra “Clavegueram i aigua potable als carrers Família Vernich i Sant Gaietà”.

Annex acords d’adjudicació definitiva obres del Fons Estatal d’Inversió Local.

Exp. 7.1.0.1. 1749/09.- Informe del Departament d'Urbanisme relatiu als expedients sancionadors incoats des del 10 de desembre de 2004 per la construcció en sòl  urbanitzable.

Exp. 7.4.0.0. 2031/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Raúl Piera Grau. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 16, 5, 9.

Exp. 7.4.0.0. 2131/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Miguel Boluda España i Laura García Torralba. Plaça de Cartonatges, núm. 3, 1, 4, 24.

Exp. 7.4.0.0. 2135/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Daniel Pérez González i Noelia Marín Ferrer. C/ Clara Campoamor, núm. 2, 2, 5, 15.

Exp. 7.4.0.0. 2351/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Sonia Martínez Lluesa i Pablo Fos Martínez. Plaça de Cartonatges, núm. 5, 1, 2, 10.

Exp. 7.4.0.0. 2380/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Gema Serrano Gramaje. Plaça de Cartonatges, núm. 11, 3, 17.

Exp. 7.4.0.0. 2385/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Mª Isabel Puig Varela. Plaça de Cartonatges, núm. 1, 2, 9.

Exp. 7.4.0.0. 2390/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Onofre Jiménez Almarcha i Patricia Tortosa Simón. Plaça de Cartonatges, núm. 3, 4, 28.

Exp. 7.4.0.0. 2392/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Mª Vicenta Molina Pau. Plaça de Cartonatges, núm. 9, 10, 4.

Exp. 7.4.0.0. 2408/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Laura Montalvá Martínez. Plaça de Cartonatges, núm. 3, 5, 32.

Exp. 7.4.0.0. 2411/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Juan Antonio Parra Méndez i Susana Martínez Marzo. Plaça Germanies, núm 10, 2, 6.

Exp. 7.4.0.0. 2425/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Carlos Bertomeu Sánchez. Plaça Cartonatges, núm. 9, 2, 5, 32.

Exp. 7.4.0.0. 2428/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Mª Dolores Chorro Piera i Óscar Sancho Dies. Plaça de Cartonatges, núm. 7, 4, 23.

Exp. 7.4.0.0. 2438/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per José Iván Climent Sanz. C/ Àngel de l'Alcàsser, núm. 3, 3, 12.

Exp. 7.4.0.0. 2441/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Ancuta Monica Dumitrean. Plaça de Cartonatges, núm. 11 baix 3.

Exp. 7.4.0.0. 2449/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per David Ribes Canut i Patricia Alós Sánchez. Plaça de Cartonatges, núm 11, 4, 23.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal