Sessió ordinària 6 de maig de 2009

" />

Domingo, 21 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.316 Año: 18 Noticias: 46.458 Fotografías: 109.514 Comentarios de usuarios: 125.883
EL SEIS DOBLE
viernes, 8 de mayo de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 19/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 6 de maig de 2009


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 4, 11, 16 i 23 de març de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/085.- Prestacions Econòmiques Individualitzades per acolliment familiar.

Exp. 09/088.- Sol·licitud inclusió en el Programa Menjar a Casa.

Exp. 09/089.- Sol·licitud ingrés en les residències municipals de la tercera edat.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 01-Formació/09.- Ratificació de pràctiques formatives en l’Arxiu Municipal d’Alzira de l’alumna Lourdes Torres Lechuga adscrita al Departament de Geografia de la Universitat de València.

CULTURA

Exp. 09/082.54.- Contractació del programa d'oci alternatiu nocturn, per al període d'abril/maig a desembre del 2009, i aprovació dels preus públics per a la inscripció.

Exp. 09/181.28.- Assistència al “IX Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras" - Granollers 12, 13 i 14 de maig.

Exp. 09/184.54.- Inici i aprovació de l'expedient de contractació del servici de l'Escola d'Estiu 2009.

Exp. 09/139.14.- Contractació de servicis de manteniment de sistemes d'instal·lacions especials del Museu Municipal.

IDEA

Exp. 16/09.- Sol·licitud de subvenció en virtut del conveni de col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (INEM) i les Corporacions Locals 2009; Plans especials d’ocupació en zones rurals deprimides (INEM AGRÍCOLA) per import de 139.920 €.

Exp. 02/08.- Dació de compte de la justificació de gastos de l’acció “ Tutoria individualitzada i autoocupació” del programa OPEA, durant l’exercici 2008-2009, expedient ILIOBE/2008/78/46.

Dació de compte de la minoració del programa per al foment d’ocupació “SALARI-JOVE”, corresponent a l’exercici 2007 per import de 3.078,59 €.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-17-1107.- Ordenació de gastos número 17/09.

Recurs presentat per Ana Belén Tribados Bonillo, en representació de la mercantil TALHER, SA contra acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2009.

POLICIA LOCAL

Exp. J-80/09.- Sol·licitud de M. Dolores Albentosa Devesa d’autorització d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Arquebisbe Vich núm.11.

Exp. J-81/09.- Sol·licitud de l’associació de veïns l’Alquerieta per a realitzar una paella al carrer Trafalgar el dia 22-05-09.

Exp. J-82/09.- Sol·licitud del CEIP Alborxí per a realitzar el dia 29-05-09 una Volta a Peu.

Exp. J-83/09.- Sol·licitud de Castelló Seguí, S.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pare Castells núm. 61, Geladeria Pistacho.

Exp. J-85/09.- Sol·licitud de la falla Plaça d’Alacant per a realitzar els dies 12, 13 i 14 de juny de 2009, un porrat i fira tradicional.

Exp. J-86/09.- Sol·licitud de Francisco Ruá Chanzá d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda Hispanitat núm. 3, Cafeteria Garibaldi.

Exp. J-87/09.- Sol·licitud de les Voluntàries de Sant Vicent de Paul, per a realitzar un mercat benèfic en la plaça Major el dia 21-05-09.

Exp. J-88/09.- Sol·licitud de M. Carmen Hernández Brines d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Cristòfol Monterde núm. 21, Bar Romero.

Exp. J-89/09.- Sol·licitud del col·legi la Puríssima per a realitzar el dia 20-05-09 una Volta a Peu.

RECURSOS HUMANS

Exp. 439/08a.- Avaluació higiènica d’exposició a la il·luminació.

Exp. 17/09.- Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la provisió de dos administratius pel torn de promoció interna.

Exp. 20/09.- Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la provisió de cinc auxiliars administratius pel torn de promoció interna.

Exp. Personal.- Reconeixement de grau personal de funcionari, classe Auxiliar Administratiu.

Exp. Personal.- Reconeixement de grau personal de funcionari, classe Subalterna

SANITAT

Exp. 58/C/09.- Inici de l'expedient sancionador per mossegada d'un gos a Ismael Martín Alfonso.

SECRETARIA

Exp. P-055/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Francisca Oliver Sanmartín, en representació de Francisca Sanmartín Jordán per caiguda en c/ Colón, 61, per l’existència d’un enfonsament en la vorera.

Exp. P-058/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Mª del Mar Cremades Rosado per la mala senyalització de les obres síties en c/ Costa-c/ Empar.

Exp. P-159/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Eugenio Ruiz de Blanes, en representació d’Antonio Gálvez Martínez per danys en vehicle per un enfonsament en av. Democràcia.

Exp. P-019/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Alexandrina Chifor per caiguda de la seua filla en el parc Ana Sanchis, per la falta d’una tapa en un dels sistemes de subministrament d’aigua.

Exp. P-083/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Elisabeth Berga González per danys en local comercial per les vibracions ocasionades per la maquinària empleada en les obres del c/ Taronger/Naranjo.

Exp. P-063/09.- Inici d’expedient i aprovació del plec de clàusules administratives per a l’atorgament de concessió demanial sobre les cobertes de béns municipals per a la instal·lació de plantes solars fotovoltàiques.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 7/05. Finalització del contracte subscrit amb NRG GROUP SPAIN, SA, per al subministrament i manteniment d’una màquina fotocopiadora, per mitjà del sistema de lloguer, per al servei de Secretaria General de la Casa Consistorial.

Exp. 534/06. Sol·licitud de Sagrario Plaça González de 1ª pròrroga del contracte de l’explotació del “Bar-Quiosc Parc de l’Alquenència”.

Exp. 128/09.- Convocatòria proves d’aptitud per a l’obtenció del Permís Local de Conductor de l’Ajuntament d’Alzira.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1. 1619/09.- Sol·licitud devolució d'aval bancari constituït en concepte de garantia per obres de construcció en ctra. d'Albalat. Sol·licitant: Sucro-Movil, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 2076/09.- Sol·licitud de devolució d'aval bancari per obres de construcció en carrer General Jofre, núm. 49 de la B.A.V. Sol·licitant: Juan Vicente González Giménez.

Exp. 4.1.1.0. 179/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Hertz de España, S.A. Realització de labavo adaptat per a minusvàlids, col·locació de dos màquines d’aire condicionat, enllosat d’oficines i garatge i col·locació de reixetes de ventilació, en c/ Dr. Ferran, núm. 157.

Exp. 4.1.1.0. 210/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U. Substitució de creuament aeri per subterrani, en av. Joanot Martorell i c/ de la Creu Roja.

Exp. 4.1.1.0. 1278/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Iniciativas Lusama, S.L. Construcció de pous de clavegueram per a la construcció de 12 vivendes unifamiliars, en urbanització el Racó, parcel·la núm. 6.

Exp. 4.1.1.0. 2281/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Promociones Moncho Hermanos, S.A. Obertura de sanga en la vorera de 0,40x0,60 m per a realitzar connexions d'Aguas Potables i connexió d'Iberdrola, des del cantó, en una llargària de 25 m, en les 6 vivendes unifamiliars en construcció. C/ General Jofre cantonada c/ Josep Montagud i c/ en Projecte, s/n.

Exp. 4.1.2.0. 1498/09.- Llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Conselleria d'Educació. Ampliació de col·legi “Federico García Sanchiz” consistent en  3l + 6 p + Menjador (200, 2t) + habitatge en parcel·la situada entre els carrers Mare de Déu de la Murta, av. del Parc i vial núm. 8 del PPR 003 Hort de Galvañón.

Exp. 4.1.3.0. 1884/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mercedes Mogort Ferris. Clínica de fisioteràpia i massatgista al carrer Calderon de la Barca núm. 5-1.

Exp. 4.1.3.0. 1401/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Via Valentina, S.L. Venda de roba a l’avinguda Sants Patrons núm. 30.

Exp. 4.1.3.0. 1403/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Alberto Izquierdo Chaparro. Instal·lació solar fotovoltaica en coberta de la nau sítia a l’avinguda Dret de Reunió, núm. 30-A-Baix.

Exp. 4.1.3.0. 2353/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Pelubel, C.B. Saló de perruqueria i estètica a la plaça Societat Musical núm. 4-baix-esquerra.

Exp. 4.1.3.0. 2364/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Javier Prats Azorin. Comerç al detall de peces de vestir al carrer Hort dels Frares núm. 38.

Exp. 4.1.3.0. 2477/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Seguros Catalana Occidente, S.A. Oficina d’assegurances i reassegurances al carrer Pare Castells núm. 16-baix.

Exp. 4.1.3.1. 1006/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Cristalzi 2003, S.L. Taller de cristalleria per a l’automòbil a l’avinguda Dret d’Associació, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1568/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Comercial Hostelera C. Ribas, S.L. Magatzem, distribució i venda al majoriste de productes d’hostaleria, a l’avinguda Dret d’Igualtat, parcel·la 290.

Exp. 4.1.3.2. 642/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Finestres Lledó, S.L. Taller de fusteria de PVC, a l’avinguda de la Diputació Nacional, s/n, carretera d’Albalat.

Exp. 4.1.3.3. 3058/08.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Mª Eugenia Jara Cáceres. Comerç al detall de llepolies, fruits secs, llibres, revistes i premsa, al carrer Prior Morera núm. 5.

Exp. 4.1.3.3. 1916/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Talleres Ferauto 2008, S.L. Taller de reparació d’automòbils al carrer Ronda de Tintorers, nau 2 del Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 4.1.5.1. 370/09.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar aïllada sítia al Polígon 16, parcel·les 240-330. Sol·licitant: Jose Luis Frances Escandell.

Exp. 4.1.5.2. 1912/09.- Llicència municipal de segona ocupació per a vivenda carrer Santa Teresa, núm. 11-2. Sol·licitant: Angeles Verdú Ventura.

Exp. 4.1.5.2. 2251/09.- Llicència municipal de segona ocupació per a vivenda carrer Sueca núm. 29, porta 34. Sol·licitant: Francisco Ruizperez Alfaro.

Exp. 4.1.5.2. 2372/09.- Llicència municipal de segona ocupació per a vivenda Carrer Sueca, núm. 29, escala 3, 1er, 31. Sol·licitant: José Florencio Altur Pascual.

Exp. 4.3.0.0. 1047/09.- Ordre de demolició d'obres sense llicència consistents en construcció de tancament amb coberta d’ uns 27 m2 en pati de llums interior en carrer Jaume d’Olid, núm. 17-1º-pta. 2ª. Promotor: Salvador Pérez Martínez.

Exp. 4.3.0.0. 1121/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística a Vicente Agustín Barber Chover per obres de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de fusta, excavació per a probable  instal·lació de bassa o piscina, tancat de parcel·la de 120 m de blocs de formigó fins una alçada aproximada de 70 cm i col·locació de tela metàl·lica superior en construcció, en parcel·la 133, polígon 22 de la B.A.V. i arxiu del procediment de la legalitat contra Carmen Ferrer Romero.

Exp. 4.4.3.0. 1488/09.- Certificat urbanístic parcel·la núm. 20 del carrer Ausiàs March, unitat d’execució “A”. Sol·licitant: Rosa Sanchis Belenguer.

Exp. 4.4.3.0. 2513/09.- Orde d’execució. Mal estat del balcó d'edifici a l'avinguda Pare Pompili, núm. 7. Responsable: comunitat de propietaris.

Exp. 7.4.0.0. 1965/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada perSergi Arenillas García. C/ Pavia, núm. 8, 4, 16.

Exp. 7.4.0.0. 2078/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Raúl Valiente Levanteri. Plaça de Cartonatges, núm. 9, 2, 3, 18.

Exp. 7.4.0.0. 2113/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernardo Darás Ros. C/ Venècia, núm. 21, 4, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2271/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per David Fisac Monje i Yaiza Cáceres Castillo. Plaça de Cartonatges, núm. 1, 5, 21.

Exp. 7.4.0.0. 2311/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Pedro Amat Blasco. Plaça de Cartonatges, núm. 9, 1, 5.

Exp. 7.4.0.0. 2339/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Antonio Castellanos Beltrán i Ana Belén Talens Fontana. Plaça de Cartonatges, núm. 5, 5, 24.

Exp. 7.4.0.0. 2391/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per José Miguel Carrión Monzó. Av. Pare Pompili Tortajada, núm. 16, 4, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2406/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Sandra Balaguer Medina i Josep Catalán Monzó. C/ Taronger, núm. 103, 1, 3, 13.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal