Sessió ordinària 15 d’abril de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
viernes, 17 de abril de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 16/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 15 d’abril de 2009


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 24 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/078.- Bases per a la concessió d’ajudes de la Regidoria d’Acció Social destinades a entitats col·laboradores en l’àmbit municipal 2009.

IDEA

Exp. 06/08.- Dació de compte de la justificació de gastos corresponents a l'exercici 2008 del Pla Integral d’Ocupació “Alzira Ocupació Estable” (Exp. EPIEEP/2008/63/46).

Exp. 41/08.- Dació de compte de la finalització i justificació de gastos del programa “Pla de Reforç Especial de Prevenció d’Incendis Forestals per al exercici 2008” (EMCORD 2008).

Exp. 9/09.- Dació de compte de la proposta de modificació del projecte EZOINT 2009 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 9.402,72 €.

INTERVENCIÓ

Revisió de preu del contracte subscrit amb l’entitat DINAMIZ-E CONSULTORÍA, CREATIVIDAD Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L., per a la prestació del servici d’atenció telefònica municipal.

POLICIA local

Exp. J-72/09.- Sol·licitud d’Ana Alcázar Mompó d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Dr. Ferran núm. 1, Bar Deportes.

Exp. J-73/09.- Sol·licitud de Mª José Escribano Montoya d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Gabriela Mistral núm. 25, Bar Nereida.

RECURSOS HUMANS

Exp. 58/09.- Dació compte de les actes emeses pel tribunal qualificador per a conformar Borsa de Treball d'arquitecte tècnic, amb la modalitat contractual de pràctiques.

Exp. PERSONAL.- Proposta de Complement de Productivitat a la funcionària Mª Teresa Anel Sánchez.

SANITAT

Exp. 42/C/09.- No comunicar les dades identificatives del propietari del gos agressor a la persona agredida.

SECRETARÍA

Exp. P-052/09.- Sol·licitud formulada per Macari Riera Ribes, en representació d’ Arpa Valencia, S.L. d’instal·lació de quatre panells publicitaris en la paret lateral del poliesportiu municipal Fontana Mogort.

Exp. P-054/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José García Pérez per caiguda en c/ Maestro Moscardó, 8 per entropessar amb un rajol solt.

Exp. P-051/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Norma-Leonor Gómez Villegas per caiguda en c/ Hort dels Frares per l’existència d’unes valles i el mal estat de la vorera.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 300/02.- Autorització a Aguas de Valencia, SA, per a la realització de l’obra: ”Renovació de la xarxa d’aigua potable en la zona de connexió per a vianants de la Vila”.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l’empresa Arpa Valencia, S.L.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 2416/08.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obres de canalització subterrània de 5 metres, composta de 2 conductes coor. PEAD de 63 ml de diàmetre, en c/ O'Donell, núm. 40. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U.

Exp. 4.1.1.0. 2478/08.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obres de canalització subterrània de 5 metres, composta de 6 conductes coor. PEAD de 63 ml de diàmetre i basament per a pedestal ADA, en av. Dret de Manifestació i av. Dret de Reunió. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U.

Exp. 4.1.1.0. 2357/09.- Llicència d'obres menors. Sol·licitant: Alzira Parc Industrial, S.A. Construcció d'un monoposte per a anuncis publicitaris, en Parcel·la 130, polígon 43.

Exp. 4.1.2.0. 2410/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Fabián Oscar Sánchez Gómez. Construcció d’un metre de paret per a realitzar una coberta en carrer Severo Ochoa, núm. 34.

Exp. 4.1.3.0. 1661/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Mª Nieves Giménez Mezquita. Activitat de comerç al detall de fruites i verdures, al carrer Independència núm. 37-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1661/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Nieves Giménez Mezquita. Activitat de comerç al detall de fruites i verdures, al carrer Independència núm. 37-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1704/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Albelimp Limpiezas, S.C.P. Activitat d’oficina de serveis de netetges integrals al carrer Major Sant Agustí núm. 15.

Exp. 4.1.3.0. 1704/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Albelimp Limpiezas, S.C.P. Activitat d’oficina de serveis de netetges integrals al carrer Major Sant Agustí núm. 15.

Exp. 4.1.3.0. 1834/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Modas Breiker Odissei, S.L. Activitat de comerç al detall d’articles varis, a l’avinguda Sants Patrons núm. 31-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.0. 1834/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Modas Breiker Odissei, S.L. Activitat de comerç al detall d’articles varis, a l’avinguda Sants Patrons núm. 31-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.0. 2123/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: “AFF Investering, S.L.”. Agència d’assegurances i corredories al carrer Benito Perez Galdós núm. 40

Exp. 4.1.3.2. 550/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Alpesan Elevate, S.L. Lloguer de màquines elevadores i altres materials per a la construcció, a l’avinguda de la Democràcia, naus 17 i 18.

Exp. 4.1.3.2. 2419/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Coaliment Valencia, S.A. Activitat de venda al majoriste i magatzem de productes alimenticis i productes bàsics d’ús quotidiani, al carrer en Projecte, s/n, parcel·la D-1 (B), Polígon Industrial Ciutat del Transport.

Exp. 4.1.3.2. 2420/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: A. Campos Automoviles, S.A. Activitat de taller de xapa i pintura al carrer en Projecte, s/n, parcel·la B-13 del Polígon Industrial Ciutat del Transport.

Exp. 4.1.3.2. 2422/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Chollo Sofa, C.B. Activitat de venda de moble tapissat, a l’avinguda dels Drets Humans, núm. 7.

Exp. 4.1.3.3. 1614/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Driss Bouzouad. Comerç al detall de tot tipus de peces de vestir i complement al carrer Cristòfol Monterde núm. 23.

Exp. 4.1.3.3. 1615/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: 2007 El Bosforo, S.L. Cafe-Bar a la plaça d’Alacant núm. 2.

Exp. 4.1.3.3. 3288/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Norma Rosa Hernandez Romero. Bar-Restaurant a l’avinguda Lluís Suñer núm. 18.

Exp. 4.1.3.3. 4012/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Bancaixa. Oficina bancària a la plaça del Regne núm. 3.

Exp. 4.1.3.8. 1404/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Clasica Urbana, S.L. Oficines i magatzem menut per a ferramenta d’obra, a l’avinguda dels Esports, s/n.

Exp. 4.3.0.0. 493/09.- Infracció urbanística. Bernardo J. Cano Sanz. Obres consistents en el tancat perimetral de dos solars amb tanca blanca, col·locació de porta metàl·lica, construcció d’estructura  i coberta metàl·lica d’uns 18 m2 i tapiat d’ una finestra de habitatge colindant a pati de llums de 1,20 x 1,50 m. Aproximadament en carrer Santa Llúcia, núm. 6 i 8.

Exp. 4.3.0.0. 1194/09.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la demolició d'habitatge (menys dos parets de tancament) i construcció de habitatge unifamiliar de dos plantes de aproximadament 60 m2 cada una en carrer Prunera, núm. 2 de la Urbanització “El Respirall”. Promotora: Bernarda Ferrero Furió i Agustín Lluesa Cortés.

Exp. 4.3.0.0. 2472/09.- Ordre de demolició d’obres sense llicència i inici de procediment sancionador consistents en la construcció de teulada adossada a habitatge lindant de 4 x 7 metres aproximadament i cobrir de teula àrab sobre uns 10 m2 en polígon 50, parcel·la 145. Promotor: Amelia Ferris Goig.

Exp. 4.4.3.0. 2374/09.- Orde d'execució. Desperfectes en via pública ocasionats per treballs realitzats en Avinguda Lluís Suñer, núm. 16. Responsable: Telefonica de España S.A.U.

Exp. 7.4.0.0. 1969/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per German Garrigues Gandía i Sandra Iñigo Moltó. C/ Sant Salvador, núm. 8, 2, 5E.

Exp. 7.4.0.0. 1981/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per José Pardo Sanz, c/ Favareta, núm. 4, 3, 5.

Exp. 7.4.0.0. 1983/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Raúl Mancebo Ruiz i Marta Rocafort Rodríguez. C/ José Todolí Cucarella, núm. 24, 3, 6.

Exp. 7.4.0.0. 2027/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Vicente Company Martínez, c/ Favareta, núm. 4, 4, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2097/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Carlos colomer Montalvá, c/ Pavía, núm. 8, 1, 19.

Exp. 7.4.0.0. 2103/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernat Moragues Sanz i Marta Serrano Oliver. C/ Ángel de l'Alcàsser, núm. 3, 3, 3, 10.

Exp. 7.4.0.0. 2153/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Susana Moreno García i José Ruiz Peral, c/ José Todolí Cucarella, núm. 19, 3, 9.

Exp. 7.4.0.0. 2222/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Marta Arenillas García i Jesús Lozano Gracia, plaça de Cartonatges, núm. 3, 5, 51.

Exp. 7.4.0.0. 2333/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Daniel Torres Martínez i Sandra de Llanza Martínez, c/ Sant Salvador, núm. 32, 4.

Exp. 7.4.0.0. 2359/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernardo Cándido Mateu. C/ Pavia, núm. 8 PB, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2360/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Marta Araitz Curiel Martínez. C/ Pavia, núm. 8, 1, 12.

Exp. 7.4.0.0. 2399/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernardo Pellicer Bernia, plaça de Cartonatges, núm. 3, 4, 27.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal