Sessió ordinària 1 d’abril de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
jueves, 2 de abril de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 14/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 1 d’abril de 2009


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 11 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/067.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

Exp. 09/068.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat.

Exp. 09/069.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/071.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/032.- Esmena d’error material sobre la taxa a abonar per una sol·licitant d’ingrés en las Residències Municipals de Persones Majors, acordat per la Junta de Govern Local de 11-02-09.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 04-Subvencions/09.- Sol·licitud a la Conselleria de Cultura i Esport d’una ajuda econòmica per a la realització de treballs de restauració de documents de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

Exp. 05-Subvencions/09.- Sol·licitud a la Conselleria de Cultura i Esport d’una ajuda econòmica per a la digitalització de la documentació històrica de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

Exp. 21/09.- Donació de Llibres de la senyora Maria Fernández Villa per a la Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

CULTURA

Exp. 09/128.45.- Autorització d'ús en precari a les comissions falleres Pare Castells i Lluís Suñer dels locals de la Plaça de la Ribera, baixos del bloc número 4.

Exp. 09/137.49.- Processó de Setmana Santa 2009.

Exp. 09/125.14.- Conveni de col·laboració amb la Fundació Caixa Carlet per a la realització d'exposicions bilaterals durant la temporada 2009.

 Exp. 09/059.39.- Reclamació de Responsabilitat Patrimonial formulada per la senyora Josefina Valent Cano, per impacte de baló de futbol en vehicle.

IDEA

Dació de compte memòria anual 2008 de resultats del servici i assessorament empresarial de creació d’empreses d’IDEA.

Dació de compte de la finalització del curs de formació ocupacional 2008 “Electricista de manteniment” i justificació de gastos.

Dació de compte de la finalització del curs de formació ocupacional 2008 “Fuster” i justificació de gastos.

Dació de compte de la finalització del curs de formació ocupacional 2008 “Horticultor” i justificació de gastos.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-13-1107.- Ordenació de gastos número 13/09.

Revisió del preu del contracte subscrit amb l’entitat ALPE, CB.

Rectificació de l’acord d’aprovació del calendari del contribuent.

Revisió del preu del contracte subscrit amb l’entitat Ramón Flor, S.L.

POLICIA LOCAL

Exp. J-56/09.- Sol·licitud de Leticia Blanco Sendra d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pere Morell núm. 11, Bar Llar del Café.

Exp. J-57/09.- Sol·licitud de la comissió de festes Sant Pere, per a celebrar les festes del 25 al 28-06-09.

Exp. J-58/09.- Sol·licitud de la comissió de festes Sant Roc, per a celebrar les festes del 8 al 16-08-09.

Exp. J-59/09.- Sol·licitud de la comissió de festes la Vila per a sopar en el carrer, el dijous de juliol i agost de 2009.

Exp. J-60/09.- Sol·licitud de la comissió de festes la Vila, per a celebrar les festes del 25-07 al 3-08-09.

Exp. J-61/09.- Sol·licitud de Sofia González Juan d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Cristòfol Monterde núm. 79, Bar Soanva.

Exp. J-62/09.- Sol·licitud de Santiago Blas Fernández d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Jaume d’Olit núm. 29, Bar Sagitario.

Exp. J-63/09.- Sol·licitud d’Angel-David Bartolomé Martínez d’ocupació de via pública amb taules i cadires cobertes amb una carpa a la plaça de Casassús, Bar Sant Roc.

Exp. J-64/09.- Sol·licitud de Jorge Serrano López d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Francesc Oliver núm. 32, Bar la Pinta.

Exp. J-68/09.- Sol·licitud de Lidia Gallach Santamaría d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Polinyà núm. 10, Bar Ca Lidia.

Exp. J-65/09.- Sol·licitud de Hijos de A. Sarrió, S.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Major núm. 54 i avinguda Sants Patrons núm. 8, Geladeries La Jijonenca.

Exp. J-66/09.- Sol·licitud de Don Vite, S.L.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Gandia núm. 20, Cafeteria Dreams.

Exp. J-67/09.- Sol·licitud de l’IES José Mª Parra per a celebrar el dia 8-04-09 la XVIII Volta a Peu al Parra.

Exp. Multa 08/31094.- Recurs de Reposició presentat per M. Rosa Selfa Castells, contra el Decret núm. 30/09.-Direcció de Policia, de data 3-02-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de Grau del Personal Funcionari Rubén Frances Carceles.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Antonio Zaragozá Llovera de revisió del CD per transcurs de 2 anys des de la presa de possessió

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Sergio Piera Pérez de revisió del CD per transcurs de 2 anys des de la presa de possessió.

Exp. PERSONAL.- Proposta de reducció de jornada per a familiars a càrrec dels articles 11 i 12 de l’Acord de Condicions del Personal Funcionari i Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, respectivament.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud d’Emiliano García Melgarés per a la reducció de la jornada de treball.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Serafín Peña Sánchez per a la reducció de la jornada de treball.

Exp. 311/08.- Declaració de llista definitiva i data del primer exercici de la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’administratiu, pel torn de promoció interna, i data del primer exercici.

Exp. 7/09.- Proposta d’Ajuda Social per matricula d’estudis respecte dels crèdits de lliure configuració.

Exp. 7/09.- Proposta d’Ajuda Social per matricula d’estudis respecte dels Idiomes Comunitaris.

Exp. 22/09.- Empleats amb diferències horàries negatives entre la jornada reglamentaria en còmput anual i l'efectivament realitzada durant l’exercici 2008.

Exp. 78/09.- Proposta d’aprovació de les bases específiques per a la convocatòria d’una plaça d’ajudant de Museu, torn lliure.

SECRETARÍA

Exp. P-030/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a canalitzacions de conductors BT en c/ O’Donell-Salvador Perlés, 10.

Exp. P-031/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a canalitzacions de conductors BT en av. J. Pau Margantoni, 2-4.

Exp. P-038/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Cristina Moreno Román, per danys en l’immoble de la seua propietat siti al c/ Gral. Castaños, 62 per filtracions de la zona enjardinada adjacent.

Exp. P-021/06.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Telefónica de España, S.A.U. per a la construcció d’una secció de canalització en av. Joanot Martorell-Creu Roja, per a desmuntar un cable.

Exp. P-029/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Mª José Carrasco Pérez, en representació de Turalzira, S.L. per danys en vehicle per un piló elevat en la vorera.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 307/08.- Adjudicació definitiva de la contractació del “Subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a les dependències municipals”.

Exp. 351/08.- Reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Juan-Galo López Merino.

Exp. 10/09.- Escrit d’Aigües San Bernardo CB, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a una abonada per falta de pagament

Exp. 11/09.- Escrit d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament.

Exp. 94/09.- Escrit de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, sol·licitant la confecció del Pla d’aprofitaments forestals de Monts d’Utilitat Publica, Consorciats i de propietat de la Generalitat Valenciana, per a l’any 2010.

Exp. 95/09.- Escrit de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, sol·licitant la renovació de la llicencia de l’aprofitament del vedat privat de caça V-10063, la Murta, corresponent a l’any 2009.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 141/09.- Llicència d’ obres menors. Sol·licitant: PEDRERETS, S.L. Reforma interior de local comercial ja existent sense modificar estructura, en c/ Benito Pérez Galdós, nº 1.

Exp. 4.1.1.0. 1505/09.- Llicència d’ obres menors. Sol·licitant: Associació Cultural Falla Josep Pau. Instal·lació de dos aparells d´aire condicionat en el casal de l'av. Josep Pau, nº 54.

Exp. 4.1.1.0. 2238/09.- Llicència d’ obres menors. Sol·licitant: Promociones Casalzira, S.L. Connexió d´instal·lació de sanejament en c/ Salvador Perles, núm. 10.

Exp. 4.1.2.0. 158/09.- Sol·licitud de Ribera Salut II Ute Llei 18/82 per a la bonificació del ICIO en llicència d’obres per a la ampliació del Hospital de la Ribera i hemodiàlisi.

Exp. 4.1.2.0. 1385/09.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció d’ edifici de 15 habitatges i 8 garatges en carrer Covadonga, núm. 33. Sol·licitant: Altrestil la Ribera, S.L.

Exp. 4.1.3.0. 1678/07.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Milagros Martinez Carbonell. Tenda de roba a la Plaça del Carbó núm. 8.

Exp. 4.1.3.0. 4143/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Disycon, S.L. Activitat de tenda de terminal “ONO” al carrer Benito Pérez Galdos núm. 50-baix.

Exp. 4.1.3.0. 4143/07.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Disycon, S.L. Activitat de tenda de terminal “ONO” al carrer Benito Pérez Galdos núm. 50-baix.

Exp. 4.1.3.0. 559/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Mª Carmen Tudela Moll. Activitat de garatge al carrer Cid núm. 77-baix.

Exp. 4.1.3.0. 559/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Carmen Tudela Moll. Activitat de garatge al carrer Cid núm. 77-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1925/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mercedes Santamaria Montealegre. Centre de Massatge a l’avinguda Pare Pompili Tortajada núm. 38.

Exp. 4.1.3.2. 1392/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Extracciones y Limpiezas Marmi, S.L. Dipòsit-aparcament de vehicles per al servei de buidatge i neteja de fosses, al carrer II En Projecte, núm. 2, Polígon Industrial PPI-06.

Exp. 4.1.3.2. 2340/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Merlin Gestion Almeria, S.L. Activitat de tenda de conveniència a l’avinguda Pare Pompili Tortajada núm. 22-baix.

Exp. 4.1.3.3. 1951/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Alarcón Soriano, S.L.U. Arrendament i venda de video-jocs a l’avinguda Lluís Suñer núm. 1-baix-C.

Exp. 4.4.3.0. 2342/09.- Orde d'execució. Neteja carrer ple de brutícia per obra carrer Clara Campoamor. Responsable: Construcciones Hermanos Folg-Her S.L.

Exp. 2.7.1.0. 136/09.- Cobrament per via de constrenyiment de les quantitats no ingressades en període voluntari per la retaxació de càrregues de les obres d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada del Sector “PPI-01”.

Exp. 7.4.0.0. 2285/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Iván Montagud Navarro i Yolanda Canet Bedmar. C/ Clara Campoamor, nº 2, 1, 1.

Exp. 7.4.0.0. 2287/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Ibrahim Quarchouf. C/ Cardenal Vera, nº 25, 4, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2307/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Silvia Talamantes Hevilla i Francisco Monerri Pelufo. Plaça Cartonatges, nº 1, 3, 5.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal