Sessió ordinària 24 de febrer de 2009

" />

Domingo, 21 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.316 Año: 18 Noticias: 46.458 Fotografías: 109.514 Comentarios de usuarios: 125.883
EL SEIS DOBLE
sábado, 21 de febrero de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 8/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 24 de febrer de 2009


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 7 de gener de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/039.- Sol·licitud de subvenció en matèria d’atenció i prevenció en drogodependències any 2009.

CULTURA

Exp. 09/080.23.- Sol·licitud, de l'Associació Cultural Falla Plaça Malva, de subvenció per a la primera edició del Premi Malva Alzira de Poesia Infantil 2009.

Exp. 09/087.34.- Conveni de col·laboració esportiva entre la Federació Espanyola d'Halterofília i l'excel·lentíssim Ajuntament d'Alzira.

IDEA

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització del programa EMCORP 2009: 27 programes EMCORP per import de 787.733,40 €.

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació  per a la realització del programa del Pla de Manteniment dels serveis públics en les zones d’interior per a l'exercici 2009: 7 programes per import de 194.089,09 €

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització d’actuacions mediambientals per import de 110.833,53 € (PAMER i Pla de Reforç especial de Prevenció d’incendis forestals).

Desestiment de l’ajuda municipal a la creació d’empreses en Alzira per a l’exercici 2008 d’Alla Kanarska.

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització del Pla Integral d’Ocupació destinat a la recol·locació de treballadors de l’empresa “CREACIONES DUCAL, S.A.” per import de 75.000 €.

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització de cursos de formació professional per a l’ocupació durant l'exercici 2009 per import de 185.352,50 €.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-7-1107.- Ordenació de gastos número 7/09.

POLICIA LOCAL

Exp. J-11/09.- Sol·licitud de la Penya Esportiva de Mountain-bike “El Cuc” per a canviar al dia 14-06-09 la celebració de la X Trobada de Bicicletes de Muntanya.

Exp. 28/09.- Sol·licitud d’Estefania Montalbá Tulasne d’ocupació de via pública amb taules i cadires en la plaça Capella de la Sang, bar Mercat de la Vila.

Exp. J-31/09.- Sol·licitud de Pablo B. Hidalgo Trujillo per a interpretar música andina en la plaça del Regne, els dimecres de març i abril de 2009.

Exp. J-32/09.- Pèrdua de diners del cobrament de les taxes de grua.

Exp. J-33/09.- Sol·licitud de Josefa Santos Pla d’ocupació de via pública amb taules i cadires en l’avinguda Luis Suñer núm. 17, bar Fina.

Exp. J-34/09.- Sol·licitud de Chunhua Han d’ocupació de via pública amb taules i cadires en el carrer Sang núm. 8, bar Sapo.

Exp. J-35/09.- Sol·licitud de Cruz Roja Española per a realitzar un simulacre per a voluntaris de la institució en la plaça del Regne el dia 28-02-09.

RECURSOS HUMANS

Exp: 43/09.- Dació compte dels dies addicionals de vacances i assumptes propis del personal laboral fix i funcionari per a l’exercici 2009.

Exp. Personal.- Rectificació d' error material en acord de junta de govern local de data 21-01-09, al punt 113ºb).- en relació amb el reconeixement de triennis de personal funcionari i/o laboral fix amb efectes de gener del 2009.

SANITAT

Exp. 34/C/08.- Rectificació d'errors materials en l'acord de la Junta de Govern de 9 d'abril del 2008.

Exp. 67/C/08.- Insalubritat d'una vivenda en la plaça Sufragi, 11, 23a, per males olors i emmagatzemament de gran quantitat d'efectes i fems.

Exp. 89/C/08.- Denúncia de l'estat d'insalubritat d'una vivenda sítia al c/ Major Santa Maria, 45, 2n, 9a.

Exp. 97/C/08.- Condicions insalubres d'una vivenda sítia al c/ Sant Andreu, 3.

Exp. 110/C/08.- Insalubritat d'una vivenda sítia en l'av. Pare Pompilio, 6, 2, 2, 5a.

Exp. 118/C/08.- Denúncia d'una casa en estat insalubre, sítia al c/ Francisco Bono, 8, 5ª.

Exp. 121/C/08.- Denúncia de l'estat d'insalubritat d'una vivenda sítia al c/ Dos de Maig, 5.

Exp. 138/C/08.- Presentació d'al·legacions a la denúncia del SEPRONA a  Tania Canet Beneyto per passejar un gos de raça potencialment perillosa sense la preceptiva llicència administrativa.

Exp. 145/C/08.- Vivenda insalubre  al c/ Jaume d'Olit, 46, 3r, 9ª.

Exp. 161/C/08.- Vivenda insalubre en l'av. del Parc, 14.

SECRETARIA

Exp. P-004/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en c/ Dr. Ferran i c/ Benimuslem.

Exp. P-015/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en pl. Major, 21.

Exp. P-016/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors MT en pl. Major, 21.

Exp. P-017/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en pl. Major-Benito Pérez Galdós.

Exp. P-027/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Vicente Oliver Magraner per danys en les ulleres per entropessar amb un arbre de la pl. Major.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 300/02.- Autorització a Aguas de Valencia, S.A. per a la realització del projecte de “Repavimentació del carrer Blasco d’Alzira i renovació de la xarxa d’aigua potable i embornals”.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Tapidecor A. Alós, S.L.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 456/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: DRACE-DRAGADOS, UTE-EDAR. Línia mixta aèria subterrània trifàsica a 20 Kv. des del suport núm 500702, de la L2 ALZIRA de la S.T. Vilanova, fins al C.T.C. “EPSAR” estació de bombamnet M, en Partida Materna.

Exp. 4.1.1.0. 531/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Confederación Hidrográfica del Júcar. Construcció de piezòmetre en el terme municipal d’Alzira.

Exp. 4.1.1.0. 1165/09.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obra de línia subterrània de baixa tensió i entrada i eixida a fornícula, en av. Dret de Manifestació. Sol·licitant: Francisco José Arbona Piera.

Exp. 4.1.1.0. 1166/09.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obra de línia subterrània de baixa tensió i entrada i eixida a fornícula, en av. Dret de Manifestació s/n. Sol·licitant: Adolfo José Arbona Piera.

Exp. 4.1.1.0. 1222/09.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obra de línia subterrània de baixa tensió, en carretera Sant Bernabé, Polígon Industrial Carretera d'Albalat. Sol·licitant: Construcciones José Jorques Oliver, S.L.

Exp. 4.1.1.0. 1696/09.-Sol·licitud renúncia de llicència d’obres menors i devolució de fiança en concepte de garantia, per obres de sanga per a pas de canonada d’aigua a pressió entre el Polígon, núm 57, parcel·la 10 fins al Polígon 58, parcel·la 13. Sol·licitant: Vercom SAT, núm 7075.

Exp. 4.1.2.0. 169/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jorge Pastor Aparisi. Captació d’aigües subterrànies per a ús agrícola en Partida Pla de Corbera, polígon 11, parcel·la 92.

 Exp. 4.1.2.0. 417/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: José Luis Vila García. Construcció d’edifici de 62 habitatges, locals i garatges en carrer Major Santa María, cantonada amb carrer Ronda d’Algemesí.

Exp. 4.1.2.0. 730/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: British School Alzira, S.L. Ampliació de centre docent en partida la Solana d’Aigües Vives, polígon 16, parcel·la 93.

Exp. 4.1.3.0. 3416/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Corpo-Care, C.B. Centre polivalent: medicina i psicologia a l’avinguda Sucro núm. 11.

Exp. 4.1.3.0. 958/09.- Arxiu de la sol·licitud de llicència municipal de comunicació ambiental d’inici d’activitat de quiosc al carrer Favareta núm. 13. Sol·licitant: Marta Camarena Gonzalez.

Exp. 4.1.3.0. 1285/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Laser Vello, S.L. Gabinet d’estètica al carrer Curtidors núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 1295/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jose Costa Pelufo. Estudi d’arquitectura al carrer Doctor Sociats núm. 7.

Exp. 4.1.3.0. 1436/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Asociación Valenciana de Autoescuelas. Oficines per a la gestió d’autoescoles al carrer Riola núm. 2-entresòl-A.

Exp. 4.1.3.0. 1496/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Francisco Martínez Alos. Oficina de gestió immobiliària al carrer Angel del Alcazar núm. 2.

Exp. 4.1.3.0. 1550/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Pisos de Alzira, S.L.L. Immobiliària a l’avinguda Blasco Ibañez núm. 1.

Exp: 4.1.3.0. 1898/09.- Sol·licitud certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Fuertes Gimeno Comunicaciones, S.L. Actividat d’estació base de telefonia mòbil, polígon 60, parcel·la 132.

Exp. 4.1.3.1. 364/08.- Llicència d'obertura. Sol·licitant: Lamparas Llum Cristal, S.L. Exposició i venda d’articles d’il·luminació a l’avinguda En Projecte, s/, darrere Carrefour.

Exp. 4.1.3.1. 1187/08.- Llicència d'obertura. Sol·licitant:  . Rafael Vila Arrebola. Bocateria- cafeteria, en av. Hispanitat, núm 7.

Exp. 4.1.3.1. 617/09.- Llicència d'obertura. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola de Alzira-Alzicoop, Coop. V. Instal·lació solar fotovoltaica a la Partida Materna, s/n.

Exp. 4.1.3.1. 1627/09.- Llicència d'obertura. Sol·licitant: Enrique y Roberto Tomas Marin, S.C.P. Pescateria al carrer Francesc Arbona núm. 1-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 1631/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Rachid Ouacheikh. Activitat de rostidor de carns i menjars per a emportar, en c/ Hort dels Frares, nº 7.

Exp. 4.1.3.2. 372/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: A.C.R., S.L.. Fabricació i distribució de components d’aire condicionat per a vehicles, en c/ Ronda dels Tintorers, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 469/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Alibum Regals, S.L. Quiosc i venda de productes pirotècnics, clases I i II, al carrer Sant Roc núm. 2.

Exp. 4.1.3.2. 557/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Talleres Pauton, S.L. Taller de reparació de vehicles a l’avinguda Dret d’Igualtat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1337/09.-Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Butano García España, S.A. Emmagatzemament i distribució de gasos liquats i begudes.

Exp. 4.1.3.3. 997/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Vicente de la Concepción, S.L. Bar al carrer Pere Esplugues núm. 90.

Exp. 4.1.3.3. 1746/08.- Arxiu de la sol·licitud de canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Paloma Mateo Momparler. Bar en c/ Reis Catòlics, nº 41.

Exp. 4.1.5.2. 3447/08.- Llicència de 2ª ocupació de vivenda al carrer Xúquer, nº 74-3º-3. Sol·licitant: Juan Ferri Riera.

Exp. 4.1.5.2. 1626/09.- Llicència de 2ª ocupació de magatzem al carrer Jaume d’Olid, nº 3. Sol·licitant: Enrique Oltra Moral.

 Exp. 4.2.2.0. 1338/07.- Informació urbanística d’illa de cases 8, Sector Tulell. Sol·licitant: Promociones Aytar S.A.

Exp. 4.2.2.0. 1039/09.- Informació urbanística de parcel·les 7.1 i 7.2 projecte de reparcel·lació PPR-17, la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Confederació Hidrogràfica del Xúquer:

Exp. 4.2.2.0. 1481/09.- Informació urbanística de parcel·les urb. el Racó. Sol·licitant: Valtecnic S.A.

Exp. 4.2.2.0. 1994/09.- Informació urbanística parcel·la 68 urb. Sant Bernat. Sol·licitant: Valoraciones Mediterráneas S.A.

Exp. 4.3.0.0. 844/09.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la construcció de terrassa elevada adossada d’uns 18 m2 en carrer Baríton Guillermo Palomar, núm. 65. Promotor: José Francisco Sanjuan Rubio.

Exp. 4.3.0.0. 1308/09.- Ordre de demolició d’obres e inici de procediment sancionador per obres sense llicència consistents en la sobreelevació de mur existent en partida les Bases 151, polígon cadastral 60, parcel·la 166. Promotor: José Luis Sansaloni Ortiz.

Exp. 4.3.1.0. 1692/09.- Infracció d’activitat. Maria Eugenia Jara Caceres. Quiosc, venda de premsa, revistes i fruites i verdures al carrer Cardenal Vera núm. 37-baix-esquerra.

Exp. 4.3.1.0. 1331/09.- Infracció d’activitat. Lili Cheng. Restaurant en plaça d’Alacant, nº 1.

Exp. 4.4.3.0. 1015/09.- Orde d’execució. Reposició de paviment al carrer Major Santa Catalina y carrer Faustino Blasco. Responsable: ST Redes de Levante S.L.

Exp. 7100 1781/09.- Informe sobre l'emplaçament realitzat a l'Ajuntament d'Alzira per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com a interessat en el recurs 02/2279/2008 de la Secció 2a de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, interposat per l'Ajuntament de la Pobla Llarga i relatiu a l'expedient 2004-CV-0011.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal