Sessió ordinària 11 de febrer de 2009

" />

Domingo, 21 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.316 Año: 18 Noticias: 46.458 Fotografías: 109.514 Comentarios de usuarios: 125.883
EL SEIS DOBLE
jueves, 12 de febrero de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 6/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 11 de febrer de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp.- 09/020.- Sol·licitud subvenció a l’associació de veïns de la Barraca d’Aigües Vives per al desenvolupament del programa de gimnàstica per a dones.

Exp.- 09/027.- Sol·licitud d’inclusió en el programa Menjar a Casa.

Exp.- 09/029.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp.- 09/030.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat.

Exp.- 09/031.- Sol·licitud d’ingressos en centre de dia.

Exp.- 09/032.- Sol·licitud d’ingressos en les residències municipals de tercera edat.

CULTURA

Exp. 09/045.24.- XI Premis d'Innovació Educativa Ciutat d'Alzira.

Exp. 08/476.23.- Subvenció activitats escolars, curs 2008/2009.

Exp. 08/542.14.- Informe sobre modificació espectacle de la programació cultural del primer trimestre 2009.

IDEA

Dació de compte de la resolució minoratòria del programa Unitat Local d’ Aprenentatge (ULA) durant l’exercici 2008.

Dació de compte dels resultats de la Web d'IDEA “www.idea-alzira.com” de l'exercici 2008.

Dació de compte de la contestació a la sol·licitud de subvenció a la Comissió Europea a través de la representació a Espanya per acollir a centres d’informació al públic denominats col·lectivament “xarxa d’informació EUROPE DIRECT” per import de 16.500 €.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-4-1107.- Ordenació de gastos número 4/09.

Exp. 2009-2-1100.- Modificació de crèdits número 2/09 del Pressupost General vigent, per generacions de crèdits.

OMIC

Exp. 02/08.- Sol·licitud subvenció despeses corrents Omic exercici 2009.

POLICIA LOCAL

Exp. J-221/08.- Rectificació d’error material en el Plec de Clàusules Administratives per a la contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament de vestuari per a la uniformitat d’hivern de la Policia Local.

Exp. J-11/09.- Sol·licitud de la Penya Esportiva El Cuc, per a celebrar la X Trobada de bicicletes de muntanya el dia 6-06-09.

Exp. J-16/09.- Sol·licitud de l’associació de veïns Sants Patrons per a celebrar una festa el dia 20-02-09.

Exp. J-17/09.- Sol·licitud de Pro-Sub per a cremar una falla el dia 13-03-09 en el carrer Ronda d’Algemesí.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL – Sol·licitud de Francisco Javier Comas Sanandrés de realització d'horari flexible.

Exp. 604/04.- Informe de participació d’empleats públics municipals en les accions organitzades per la secció de Recursos Humans en matèria de prevenció.

Exp. 338/08.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador de la convocatòria per a conformar borsa de treball de treballadors mediambientals, pels recursos presentats per dos aspirants.

Exp. 339/08.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador de la convocatòria per a conformar borsa de treball de peó de servicis diversos Murta-Museu, pel recurs presentat per un aspirant.

Exp. 351/08.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador de la borsa de treball d’arqueòleg, amb la modalitat contractual de pràctiques.

Exp. 9/09.- Revisió de preu de jornada dels caps de Relleu de la Policia Local per al 2009.

SANITAT

Exp. 4/C/09.- Sol·licitud d’Ana Mª Castelló Bèrnia d'expedient d'abandó i adopció d'un gos.

SECRETARIA

Exp. P-020/09.- Baixa en l’Inventari General de Béns Municipals de determinats dispositius informàtics inutilitzables.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 528/06.- Requeriment a l’entitat Carvimer Prats, S.L., concessionària de l’ús i gaudi de la parada núm. 44, del Mercat d’Abastos, amb règim de lloguer anual, de l’abonament de les taxes corresponents als anys 2007, 2008 i 2009.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.4. 1678/08.-  Reclamació comunitat de veïns per danys en l'edifici de vivendes en C/ Aigües Vives, núm. 8.

Exp. 4.1.1.0. 241/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Margarita Inmaculada Martí Vidal. Fer arquetes i canalitzar desaigües a la general del carrer, així com de l’aigua potable i gas, i canvi de finestral, en c/ Bonaire, núm. 41, urb. el Respirall.

Exp. 4.1.1.0. 268/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, SAU. Extensió de línia telefònica instal·lant dos pals de fusta tipus 8E i 7E, en c/ Bonaire urb. el Respirall.

Exp. 4.1.1.0. 363/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Amparo Tudela Escandell. Perforació per a captació d’aigües subterrànies, en polígon, núm. 22, parcel·la 12 i 14.

Exp. 4.1.1.0. 526/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, SAU. Instal·lació de dos pals de fusta i desmuntatge d’un altre en el camí d’accés a la urbanització Oronelles, polígon 18, B.A.V.

Exp. 4.1.1.0. 565/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, SAU. Instal·lació d’un pal de fusta, en polígon 23, partida de Terrers, B.A.V.

Exp. 4.1.1.0. 126/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Verdegam Pantoja. Instal·lació elèctrica per a reg per goteig, en polígon 23, parcel·la 21, partida Terrers.

Exp. 4.1.1.0. 211/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Martín Garcia Vázquez. Línia aèria de baixa tensió, en polígon 8, parcel·la 358, Pla de Corbera.

Exp. 4.1.1.0. 212/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Martín García Vázquez. Instal·lació de reg per goteig, en polígon 8, parcel·la 358, Pla de Corbera.

Exp. 4.1.1.0. 227/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant:: Rio Verde Cartón, S.A. Substitució de tanca per expropiació de terrenys per l’AVE, 360 ml, de tanca realitzada amb dues fileres de bloc i reixa metàl·lica fins a arribar a 2,40 m. d’altura, en polígon industrial A i B, parcel·la 11.

Exp. 4.1.1.0. 254/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Explotaciones las Lomas. Obertura de sanga per a instal·lació de línia subterrània de baixa tensió, en polígon industrial Tisneres, C/ Moliners s/n.

Exp. 4.1.1.0. 521/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Topcivil, S.L. Canviar 25 m2 de gres en entresolats per a oficines, i canviar 16 m2, d’entaulellats en banys, en polígon Tisneres s/n.

Exp. 4.1.1.0. 604/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Escola Oficial Idiomes. Substituir envidrament en planta baixa per una paret que servirà de mur de càrrega per a reforçar biga en descobert, en c/ Riola, núm. 9.

Exp. 4.1.1.0. 670/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Grupo Kylins Import-Export, S.L.Hablitació de nau industrial, en av. Democracia, núm. 63, nau 2ª, polígon industrial Tisneres.

Exp. 4.1.1.0. 689/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Aguas de Valencia, S.A. Muntatge de tuberia d’aigua per a connexió de 25 mm., en c/ General Prim, núm. 43.

Exp. 4.1.1.0. 731/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Plantiplus, S.L. Construcció d’hivernacle destinat a guardar ferramentes i la resta de productes relacionats amb la producció de plantes, en parcel·les 161, 163, 164 y 176 del polígon 57.

Exp. 4.1.1.0. 1052/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Agustín Blasco Costa. Aportar terra vegetal a la parcel·la 46, del polígon 8.

Exp. 4.1.1.0. 1081/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Quality Brokers, S.L, Treballs de soldat i pintura en plaça Major núm. 34 baix.

Exp. 4.1.1.0. 1233/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Masalaves 2.002, S.L. Obertura i tancament de sanga d’uns 35 metres de longitud y 60 cm. d'ample per a estes de línia subterrània de baixa tensió, en avinguda Dret de Manifestació 1a, 2a, 3a.

Exp. 4.1.2.0. 1756/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: José Camps Rubio. Construcció d’edifici per a oficines i planta baixa comercial en carrer Doctor Nicolás Bas, cantonada amb carrer Xúquer.

Exp. 4.1.3.2.1344/07.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: Rosa Tormo Delgado. Elaboració de menjars per endur, al carrer Hort dels Frares, núm. 25.

Exp. 4.1.3.3. 533/08.- Canvi de titularitat llicencia d’obertura. Sol·licitant: Karina Oliver Aznar. Café–Bar. Al carrer Major Santa Catalina, núm. 14.

Exp. 4.1.5.1. 1673/09.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Santa Teresa, cantonera carrer Lisardo Piera. Sol·licitant: Melauna, S.L.

Exp. 4.2.2.0. 4025/08.- Informació urbanística sobre viabilitat de la promoció de 33 vivendes agrupades en les parcel·les núm. 19 i 21 de la Urbanització el Racó. Sol·licitant: Unemas-Promociones la Ribera.

Exp. 4.3.0.0. 812/08.- Infracció urbanística. Bernardo J. Cano Sanz. Obres consistents en el tancat perimetral de dos solars amb tanca blanca, col·locació de porta metàl·lica, construcció d’estructura  i coberta metàl·lica d’uns 18 m2 i tapiat d’una finestra d'habitatge confrontant a pati de llums de 1,20 x 1,50 m. aproximadament en carrer Santa Llúcia, núm. 6 i 8.

Exp. 4.3.0.0. 912/09.- Arxiu d'expedient de restauració de la legalitat urbanística alterada i expedient sancionador per obres de construcció de tancament de la parcel·la situada a l'Hort d’Arbona, núm. 3, de la urbanització el Respirall. Promotor: Francisco Folgado Argandoña.

Exp. 4.3.0.0. 959/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística alterada per Mª  Amparo Balsameda Gomar. Obres d’elevació de planta en carrer Núñez de Balboa, núm. 1.

Exp. 4.3.0.0. 962/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística alterada per infracció urbanística consistent en la construcció de coberta metàl·lica amb tancaments laterals de rajol sobre terrassa d’uns 24 m2 en carrer Velázquez, núm. 5 (casal fester). Promotor: Comissió de Festes “San Judas”.

Exp. 4.3.0.0. 1061/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística alterada per infracció urbanística consistent en la coberta d’uns 11 m2 damunt de pilars en terrassa en carrer Diego de Almagro, núm. 12-1er. Promotor: Maazouzi Chikh.

Exp. 4.3.0.0. 1121/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Carmen Ferrer Romero. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllada de fusta, excavació per a probable instal·lació de bassa o piscina, tancat de parcel·la de 120 ml de blocs de formigó fins una alçada aproximada de 70 cm i col·locació de tela metàl·lica superior en construcció en parcel·la 133, polígon 22 de la B.A.V.

Exp. 4.3.0.0. 1193/09.- Arxiu de l’inici de procediment de la legalitat urbanística per infracció urbanística a Francisco Trenzano Montalva i inici del mateix a nom de Fernando Lairón González i María Sales Vives Hidalgo per l’ampliació d'habitatge en planta baixa de aproximadament 24 m2, construcció de planta primera d’uns 90 m2, coberta per teulat i porxada de 20 m2 en el polígon 22, parcel·la 150.

Exp. 4.3.0.0. 1719/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística alterada per infracció urbanística consistent en la instal·lació de cartell publicitari en polígon Tisneres, Av. Dret de Reunió, cantonada amb Camí Benicull. Promotor: Casineva, S.L.

Exp. 4.6.0.0. 3788/08.- Informe en procediment administratiu d’autorització d'abocament d’aigües residuals a domini públic hidràulic. Sol·licitant: Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Exp. 7100 915/06.- Resolució del Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 2 relatiu al compliment de la sentència núm. 863/08, de la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, recaiguda en el recurs d’apel·lació núm. 1200/06, interposat per María Magalló Álvarez.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Comentarios de nuestros usuarios a esta noticia

UD Alzira - 14/02/2009
Querida alcaldesa, el campo Luís Suñer Picó del Alzira lleva casi un mes con una grada derrumbada, ¿cuándo se va a arreglar?, este campo es propiedad del ayuntamiento, espero respuesta.

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal