Sessió ordinària 17 de desembre de 2008

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
jueves, 18 de diciembre de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 42/2008 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 17 de desembre de 2008


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/205.- Sol·licitud inclusió en el programa Menjar a Casa.

Exp. 08/206.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp. 08/207.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/208.- Sol·licitud ingressos en les Residències municipals de Persones Majors.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 46/08.- Activitats Culturals Específiques de l’Arxiu Municipal per als Centres Educatius d’Alzira davant de la Commemoració del VIII Centenari del naixement del rei Jaume I.

CULTURA

Exp. 08/528.49.- Sol·licitud, de la comissió de festes de Sant Antoni Abat, per a celebrar les festes 2009.

Exp. 08/442.14.- Programació cultural primer trimestre 2009.

Exp. 08/443.14.- Cavalcada dels Reis Mags 2009.

Exp. 08/544.14.- Programació cinematogràfica primer trimestre 2009.

Exp. 08/516.21.- Obertura del termini d'inscripció d'associacions de pares d'alumnes i d'alumnes, i requeriment de dades censals a associacions de veïns, professors i personal d'administració i servicis a l’efecte de determinar la representativitat d'estos sectors en el Consell Escolar Municipal.

Exp. 08/442.33.- Sol·licitud, del Club Atletisme Alzira, de subvenció per a l'organització de la XI Mitja Marató Ciutat d'Alzira, celebrada el 30-11-2008.

Exp. 08/445.33.- Sol·licitud, del Ciutat d'Alzira Futbol Base, de subvenció per a gastos del II Torneig Ciutat d'Alzira Futbol Base – TORCAF.

Exp. 08/449.33.- Sol·licitud, del Club d'Atletisme la Rabosa Alzira, de Subvenció per a la participació en el Campionat d'Espanya de Veterans en pista a l'aire lliure.

Exp. 08/389.33.- Sol·licitud, del Club de Tir Olímpic d’Alzira, de subvenció per a la participació en els Campionats d'Espanya.

Exp. 08/422.33.- Sol·licitud, del Moto Club Alzira, de subvenció per a gastos extres de l'entitat.

Exp. 08/434.33.- Sol·licitud, del Club de Halterofília Alzira, de subvenció per a la participació en el Campionat d'Espanya Sub-17.

Exp. 08/463.33.- Sol·licitud, del Rugby Club Alzira, de subvenció per a la celebració del XXV aniversari de la fundació del Club.

Exp. 08/432.34.- Cursos i Escoles Esportives Municipals 2008-2009.

IDEA

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de Sergio Santamaría Casasús per a l’exercici 2008.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de Salvador Llopis Iñigo per a l’exercici 2008.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de Jesús Sales Villalba per a l’exercici 2008.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de Margarita de las Mercedes Cabrera Cabrera per a l’exercici 2008.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l’exercici 2008 de Francisco Javier Navarro Martín per la contractació de Blanca Elizabeth Guaman Montoya, adherida al PIE Motiva’t III.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l’exercici 2008 de Francisco Javier Navarro Martín per la contractació de Montserrat Maestro Lumbreras, adherida al PIE Motiva’t III.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l’exercici 2008 de Josefa Cárcel Martínez en representació de Talleres Xúquer, S.L. per la contractació de Mª Angeles Laguna Gallego, adherida al PIE Motiva’t III.

Reintegrament de l’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de l’exercici 2007 de Silvina Graciela Maseda.

Reintegrament de l’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de l’exercici 2007 de Claudia Alejandra Molina.

Dació compte de la resolució minoratoria del Taller de Formació i Inserció Laboral (T.FIL) “Auxiliar d’infermeria en Geriatria”, exercici 2007, Exp. FTF04/2007/122/46, per import de 1.706,34 €.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-51-1107.- Ordenació de gastos número 51/08.

Compte justificatiu que presenta el grup municipal del PSD-PSICV, dels gastos corresponents al segon semestre de 2008.

POLICIA LOCAL

Exp. J-219/08.- Sol·licitud de Mª José Gonga Gregori, en representació de l’AMPA del col·legi públic núm. 9,  per a reordenar el transit de la zona del centre escolar.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de jubilació parcial de José Segrelles Alemany.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de jubilació parcial de José Rosales Alcaide.

Exp. PERSONAL.- Declaració per l’INSS de la Incapacitat Permanent en grau de Total de Juan Manuel Grande Almiñana.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Lucila Fuster Marqués de trasllat de lloc de treball.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Mª Carmen Sánchez-Pastor Arroyo de trasllat de lloc de treball.

Exp. PERSONAL.- Cessament i nomenament del funcionari interí Salvador Albert Cogollos.

Exp. PERSONAL.- Cessament i nomenament de la funcionària interina Amparo Morcillo Benlloch.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Bernardo Beses Guillen de Revisió del Complement de Destinació pel transcurs de dos anys des de l’ocupació del lloc de treball.

Exp. 562/05.- Pròrroga, per a l’exercici 2009, del contracte de prestació d'assistència sanitària al personal funcionari integrat, signat amb MAPFRE CAJA SALUD.

Exp. 314/08.- Aprovació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria `per a conformar borsa de treball d’Agent de Desenrotllament Local.

SECRETARIA

Exp. P-115/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Enrique Hevilla Lizán per danys en vehicle per una rasa oberta en la calçada de l’Escola Infantil La Muntanyeta.

Exp. P-098/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Ana María Alonso Ramos per caiguda en c/ Benito Pérez Galdós per la mala senyalització d’obres.

Exp. P-099/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Enrique Pellicer Oliver per danys en vehicle per circumstàncies de la calçada de la Pl. Societat Musical.

Exp. P-158/08.- Inici d’expedient i aprovació del Plec de Clàusules Administratives per a l’atorgament de concessió demanial sobre les cobertes de béns municipals per a la instal·lació de plantes solars fotovoltaiques.

Exp. P-110/08.- Recurs de reposició formulat per “Vodafone España, S.A.”, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern de 24-09-08 sobre autorització ocupació domini públic municipal en av. Lluís Suñer.

Exp. P-077/07.- Sol·licitud de dictamen al Consell Jurídic Consultiu sobre reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Jesús González Jiménez, Ángel González Simón, Beatriz Jiménez Rubio i Ángel González Jiménez.

Exp. P-159/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Eugenio Ruiz de Blanes, en representació de Antonio Gálvez Martínez per danys en vehicle per un enfonsament existent en l’av. de la Democràcia.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 307/08.- Inici expedient de contractació del “Subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a les dependències municipals”.

Exp. 419/08.- Escrit d’Aigües de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1628/08.- Sol·licitud devolució de fiança en concepte de garantia per obres de sanga per a instal·lació d’esbossa subterrània de baixa tensió trifàsica de 98 m. amb cable 3 x 240/150 mm2 Al, que partirà del CT-ID “Filipinas” emplaçat en la c/ Massalavés, transcorrerà per la C/ Massalavés y C/ Sant Salvador, fins la CJA Esquema CGP-10, a instal·lar en l’edifici de vivendes ubicat en C/ Sant Salvador, núm 32. Sol·licitant: Obras y Reformas JEMARI, S.L.

Exp. 4.1.1.0. 2416/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U. Canalització subterrània de 5 metres composta de dos conductes corr. PEAD de 63 mil·límetres de diàmetre, en C/ O’Donell, núm 40.

Exp. 4.1.1.0. 2478/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U. Canalització subterrània de 5 metres composta de 6 conductes corr. PEAD de 63 mil·límetres de diàmetre, i basament per a pedestal ADA, en Av. Dret de Manifestació i Av. Dret de Reunió.

Exp. 4.1.1.0. 2871/08.- Sol·licitud devolució de fiança en concepte de garantia per obres de línia de baixa tensió en C/ Arquitecte Juan Guardiola. Sol·licitant: Injobert, S.L.

Exp. 4.1.1.0. 3256/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Aguas de Valencia, S.A. Obertura i reposició de cala per a poder procedir al muntatge d’una connexió de 60mm. en Projecte, núm. 5 Tulell.

Exp. 4.1.1.0. 3262/08.- Modificació de llicència d’obres menors per al canvi d’ubicació d’un centre de transformació tipus CNE-3L, en C/ Virgen de la Murta, núm 8 baix. Sol·licitant: Primer Grupo de Proyectos Inmobiliarios.

Exp. 4.1.1.0. 3496/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Okisa, S.A. Línia subterrània de baixa tensió en carretera CV- 50, P.K. 18,215, marge dret.

Exp. 4.1.2.0. 3275/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Rosa Mª Gisbert Gisbert. Enderroc d’edificació existent i posterior construcció de vivenda unifamiliar entre mitjanceres en carrer Familiar Vernich, núm. 9.

Exp. 3.3.0.0 3783/08.- Devolució de fiances a Parques y Jardines Fábregas, S.A. constituïdes per a respondre dels subministres de protecció de la superfície d’escocells en Av. Santos Patronos i zones amb major trànsit de vianants.

Exp. 4.1.3.0. 3143/08. Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: ”Zona Credit Assesorament S.L.”. Oficina financera a l’avinguda del parc, núm. 39.

Exp. 4.1.3.1. 2318/08. Llicencia d’obertura. Sol·licitant: “Red Azul, S.A.”. Ampliació estació de servici, a la Carretera CC-3322 PK 19.650.

Exp. 4.1.3.2. 129/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Sr. Antonio Vicente Castellanos Salvador. Activitat de comerç a l’engròs i magatzem de productes alimentaris, beguda y tabacs, al carrer Salvador Lacasta, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 129/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Antonio Vicente Castellanos Salvador. Activitat de comerç a l’engròs i magatzem de productes alimentaris, beguda i tabacs, al carrer Salvador Lacasta, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 270/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Federico Pellicer Oliver. Taller de poliment de fusta al polígon Tisneres, Av Democràcia, núm. 37.

Exp. 4.1.3.2. 270/08.- Llicència ambiental. Sol·licitat: Federico Pellicer Oliver. Taller de poliment de fusta, en polígon, Tisneres. Av. Democràcia, núm. 37.

Exp. 4.1.3.2. 310/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Representaciones Alan Escobar, S.L. Magatzem i exposició de mampares i accessoris de bany, a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 310/08.- llicencià ambiental. Sol·licitant: “Representaciones Alan Escobar S.L.”. Magatzem i exposició de mampares i accessoris de bany, a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 892/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: “Alpesan Elevate, S.L.” . Lloguer de maquinaria elevadora y material de la construcció, a l’avinguda de la democràcia, nau 17 i 18.

Exp. 4.1.3.2. 979/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: “Dent amb dent S.L·L.”. Clínica dental i laboratori de pròtesis dentals, al carrer Concepción Arenal, núm. 1 baix.

Exp. 4.1.3.2. 987/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: “Carpintería Metálica Martínez Martorell y Moliner, S.L·L.”. Taller de fusteria metàl·lica, a l’avinguda dret de manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1009/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: “Banesto, S.A”. Oficina bancària al carrer Hernán Cortés, núm. 47, canto amb carrer Xúquer, núm. 66.

Exp. 4.1.3.2. 1136/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: “Automoviles Albelda, S.A.”. Exposició i venda de vehicles i taller mecànic, a l’avinguda dels drets humans, núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 1386/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: Natividad Boluda Herrador. Elaboració i venda de menjars preparats per a endur, a l’avinguda Vicente Vidal, Núm. 77 baix.

EXP. 4.1.3.2. 1392/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: Roberto Talens Martí. Taller de fusteria metàl·lica, en Ctra. d’Albalat, Km. 2,8.

Exp. 4.1.3.2. 1568/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant “Comercial Hosteleria C. Ribas. S.L.”. Emmagatzemació, distribució i venda al per major de productes d’hosteleria, a l’avinguda dret d’igualtat, parcel·la 290.

Exp. 4.1.3.2. 1700/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: “Trans Rodolfo, S.L.”. Garatge privat de vehicles, a l’avinguda dels deports, Núm. 8.

Exp. 4.1.3.2. 3279/08.- Certificat de compatibilitat  urbanística. Sol·licitant: Piper 2002 SL. Activitat de sala de jocs i cafeteria. Al carrer Pere Morell, núm. 12.-baix.

Exp. 4.1.5.2. 3847/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Benito Pérez Galdós, núm. 1-3-7. Sol·licitant: Armando Serra Casterá.

Exp. 4.2.2.0. 3610/08.- Informació urbanística de parcel·la sítia en polígon industrial carretera d’Albalat, amb referència cadastral 2781006YJ2328S0001AQ. Sol·licitant: Consuelo Sanjuan Signes.

Exp. 4.2.3.0. 2671/08.- Certificat urbanístic sobre obres d'urbanització en el carrer Pavia, intersecció carrer Riu Verd. Sol·licitant: Rubén Navarro Sanchis.

Exp. 4.2.3.0. 3450/08.- Certificat urbanístic de parcel·la 21-a de la Urbanització “El Respirall”. Sol·licitant: Jorge Gimeno Doménech.

Exp. 4.3.0.0. 3859/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística contra Salvador Esteve España. Obertura de buit en paret mitgera d’uns 40 x 30 aproximadament amb instal·lació de finestral d’alumini i col·locació de gelosies en C/ Jesús Álvarez, núm 63-5º-10ª.

Exp. 4.4.3.0. 2973/08.- Incompliment de l’ordre d’execució de desbrossament i neteja de parcel·les 62 i 63, síties en polígon 48. Responsable: María Luisa Fernández Solana.

Exp. 4.4.3.0. 3932/08.- Ordre d’execució de neteja de solar situat a l'avinguda Pare Pompili, núm. 13b propietat d'Ismael Sempere Gil.

Exp. 4.4.3.0. 3277/08.- Ordre d’execució. Tancat defectuós de solar resultant de demolició de l'immoble siti al carrer Teular Martí, núm. 28. Responsable: Remedios Concepción Chorda.

Exp. 4.4.3.0. 3671/08.- Ordre d’execució. Reclamació d’Autoescuela del Marquesat S.L. sol·licitant revisió de la legalitat d’ocupació de via publica per causar greus perjudicis per falta de visibilitat a la seua activitat, en C/ Doctor Ferrán, núm 66 baix. Responsable: Alziclari Construcciones S.L.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal