En nuestra edición comarcal >>> Un posible diagnóstico tardío de la enfermedad del beso provoca la muerte de una niña de Alginet >>> Clic aquí   |   Refranyer i dites populars valencianes: Cànter nou fa l'aigua fresca.   |   Visitas a nuestros diarios en mayo: 1.014.185 - Media diaria: 32.176   |   Somos más de 16.700 en Twitter. ¿Vienes?   |   En Facebook gustamos a más de 13.400 usuarios. ¿Conoces nuestra página?   |   Farmacias de guardia en Alzira   |  
Martes, 19 de junio de 2018 Edición diaria nº 4.092 Año: 12 Noticias: 30.985 Fotografías: 86.179 Comentarios de usuarios: 97.510
EL SEIS DOBLE
lunes, 26 de junio de 2017
Clic en la foto para ampliar

Foto d'arxiu: El Seis Doble
Ver imágenes de esta noticia
1

 Segons Muñoz, l'actual Junta Local Fallera d'Alzira crea alarma social en el col·lectiu faller al discrepar amb el balanç econòmic

"Ni en política ni en la guerra val tot, i jo afegeix: ni en falles tampoc"

Comparte este contenido

 

.-000189

Sr. alcalde president nat de la Junta Local Fallera d'Alzira i membres de la Corporació Municipal.

Després d'haver-se realitzat el traspàs de poders entre l'anterior directiva de la JLF i l'actual, en la qual vam adonar de la situació econòmica i el tancament de l'exercici faller 2016-2017 amb data de 15/05/2017, la directiva presidida per Jaume Bohigues va convocar una reunió de presidents amb l'objecte d'informar que existien diferències substancials entre la informació facilitada i la real, comunicant, segons ells, un desfasament econòmic, que a criteri de qui subscriu i dels membres de l'anterior junta directiva sembla que no han entés, creant una innecessària alarma social entre el col•lectiu de les falles i en conseqüència en la mateixa ciutadania.

El motiu d'aquesta carta és notificar a la primera autoritat municipal i a tota la Corporació Municipal, amb la major transparència possible, l'estat financer en el qual deixarem la JLF després de l'elecció del nou president. En primer lloc,vull destacar que la informació a la qual faig referència era i és coneguda per molts membres de l'actual directiva, ja que ells també formaven part de l'anterior, incloent-hi l'actual president de JLF.

Durant els últims huit anys del meu mandat vaig comptar amb una junta molt estable, sense massa canvis en les persones, degut potser al bon quefer dels mateixos i la confiança dipositada en ells.

A l'inici del meu mandat, fa huit anys, ens trobarem amb unes obligacions de pagament que rondaven els 98.000 euros, provinents de l'acumulació de dèficits de diversos exercicis anteriors, tasca que vam haver d'assumir i que durant tot aquest temps hem anat reduint en la mesura del possible, intentat sempre que el deute no perjudicara a la festa de les falles. Per a reduir aquest desfasament vam haver de traure pòlisses de crèdit a curt termini, sempre a títol personal, amb uns costos financers importants. Aquesta minoració del deute va ser un esforç realitzat any rere any amb els superàvits i amb ingressos atípics d'empreses i entitats.

A data 20/10/2016, el saldo del nostre deute en préstecs era de 30.000 euros, havent-se reduït en els últims 8 anys (anys de crisis, i de retallada de subvencions) en quasi 70.000 euros. Per tot açò, l'anterior directiva va decidir que la millor solució per a eliminar aquests dèficits arrossegats era fraccionar el deute per a amortitzar-lo en diversos exercicis que permeteren complir amb aquesta obligació i que millorara la capacitat de pagament sense minvar la tresoreria, ni l'activitat fallera, mitjançant un préstec, proposta que prèviament es va consensuar amb l’alcalde. Aprofitant aquesta dinàmica d'actuació es va decidir sol•licitar la quantitat de 50.000 euros, a pagar en 6 anys mitjançant quotes anuals de 9.383’41 euros,(capital més interessos). És veritat que amb aquesta operació es va incrementar en 20.000 el deute de 30.000 euros, amb l'objecte d'obtenir diners en efectiu per a fer front a les diferents despeses d'inici de l'activitat fallera, així com als preparatius de la possible nominació de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat (UNESCO).

Amb l'inici de l'any 2017, se'ns comunica per part de l'Ajuntament que, la subvenció aprovada en els Pressupostos Municipals és de 160.000 euros. Així mateix, se'ns informa que en el pressupost del 2017 hi ha una partida oberta (2017.3381.22613: Aportació Falles Patrimoni de la Humanitat) dotada inicialment amb 950 euros, que amb posterioritat i segons compromís polític verbal s'ampliaria segons els diferents esdeveniments a realitzar per la nominació de Falles, Patrimoni de la Humanitat, de la qual les falles d'Alzira formen part. Cal afegir que aquest compromís polític verbal mai es va complir.

Amb aquests antecedents, ja immersos en 2017, se'ns comunica l'aprovació de la subvenció per a l'any 2017 disposada en els Pressupostos Municipals (en cap moment se'ns adverteix de retenció de crèdit algun per a la celebració del concurs d'Indumentària Fallera o per a la celebració d'activitats Falles Patrimoni de la Humanitat).

Puc afirmar que la meua junta directiva i jo en particular, no hem sigut requerits ni notificats per part dels serveis d'intervenció de l'Ajuntament d'Alzira, de cap incidència en les factures i comptes presentats.

 

Com a dades econòmiques i financeres dic:

- Que a la JLF se li atorga una subvenció per a l'exercici 2016-2017 de 160.000 euros.

- Que amb data 15/05/2017, l'Ajuntament havia abonat la quantitat de 89.077’70 euros.

- Que per tant, amb data 15/05/2017, l'Ajuntament queda pendent d'abonar de la subvenció 2016-2017 la quantitat de 70.922’30 euros.

- Que la JLF, exercici 2016-2017, va lliurar a l'Ajuntament d'Alzira factures per valor de 162.099’70 euros amb la finalitat que este, poguera liquidar la totalitat del pressupost pendent, o siga els  70.922,30 euros.

- Que l'Ajuntament d'Alzira solament havia ingressat 89.077’70 euros i la J L F havíem pagat als proveïdors 126.268’36 euros, gràcies a la disponibilitat del préstec (20.000 euros, més l'aportació de espònsors i patrocinadors xifrada en 17.190.66 euros). Si fem el compte ixen 89.077’70 euros.

- Que queden factures pendents de pagament per valor de 35.831’34 euros.

- Que queden pendents de cobrament dels patrocinadors per un valor de 2.700 euros

- Que amb data 15/05/2017 i després del traspàs de comptes, la JLF disposa d'un efectiu en Caixa-Bank de 7.641’89 euros.

- Que si restem dels 70.922’30 euros de la quantitat pendent d'abonar per l'Ajuntament, els 35.831’34 pendents de pagament, ens queda un total de 35.090 euros, que sumats als 7.641’89 i 2.700 dels patrocinadors, l'efectiu real dóna un total de 45.432,85 euros.

Una vegada tancat l'exercici i sent efectius tant els abonaments com els càrrecs, la disponibilitat què té la JLF, és de 45.432,85 euros, aquesta quantitat es pot veure incrementada per la condonació de factura d'algun proveïdor que ja ens ho ha comunicat, quedant aquest import com a ingrés atípic dels patrocinadors.

Vull destacar que, una vegada passades les Falles 2017,  la regidora de Festes, Isabel Aguilar, ens puntualitza que hem de tenir en compte la celebració del Concurs d'Indumentària per al 2018, però en cap moment durant l'exercici faller anterior ens va indicar que anaven a realitzar cap retenció econòmica.

De la partida pressupostària 2017.3381.22613: Aportació Falles Patrimoni de la Humanitat per un import de 950 euros que tenia oberta l'Ajuntament d'Alzira, no va ser ampliada ni es va destinar cap import a pagar els 8.489’35 euros de les despeses originades en la celebració de Falles Patrimoni de la Humanitat, que ha sufragat la Junta Local Fallera, dins de la subvenció preestablida de 160.000 euros

Vull afirmar que les previsions de l'anterior junta directiva, en el cas d'haver guanyat les eleccions eren els següents objectius:

Opció1: cancel•lació total del préstec.

Opció 2: cancel•lació parcial del préstec, a fi de mantenir disponibilitat, (dins del programa electoral de l'anterior junta estava programat amb la  resultant disponibilitat, després d'amortitzar parcialment el préstec, dotar econòmicament i incrementar premis per a diferents concursos de l'àmbit faller com llibret, teatre, poesia, ninot indultat, monuments, etc.).

A més, un pacte amb dotació econòmica per part de l’espònsor-patrocinador, necessària per al Concurs d'Indumentària Fallera 2017-18, que no haguera suposat cap cost ni a la Junta Local Fallera ni a l'Ajuntament d'Alzira.

En resum, l'actual directiva de la Junta Local Fallera compta amb una disponibilitat i drets de cobrament que sumen la quantitat de 73.622 euros (70.922+2.700) que si a més, l'Ajuntament modifica la partida econòmica que va deixar oberta amb 950 euros, que al final nosaltres férem front amb 8.489’35 euros per a celebrar el nomenament per part de la UNESCO de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

No m'agradaria finalitzar aquesta carta després d'haver posat negre sobre blanc dient que les subvencions, partides i factures estan sobre la taula; no crec que tota aquesta polseguera que s'ha alçat en l'àmbit faller siga qüestió tècnica, la qual cosa fa que em pregunte, com és que els responsables econòmics i festius que van estar presents en les decisions econòmiques que es van prendre indiquen ara desconeixement? Deixar escrit perquè quede constància, que el senyor Diego Gómez, alcalde d'Alzira estava assabentat i ell mateix va donar la seua aprovació amb un endavant al tema del préstec.

Senyors, amb la seua actitud, han provocat alarma social en aquest tema, ja els dic jo que era molt més fàcil de resoldre’l abans de tot el circ que han muntat, tan sols havien d'haver-me telefonat, saben que des del primer minut que vaig perdre les eleccions em vaig posar a la disposició del Sr. alcalde president nat de la Junta Local Fallera d'Alzira i de la regidora de Festes.

Finalment vull afirmar després de les manifestacions aparegudes en la premsa local que jo no he deixat hipotecada a la Junta Local Fallera, tan sols el que vam fer, juntament amb alguns dels membres de l’actual Junta Local Fallera, els quals ara clamen el crit al cel, és ordenar i periodificar aquest desfasament de despesa arrossegada de molts anys. A mi si que em deixaren hipotecada la Junta Local Fallera, amb un deute ple de factures pels calaixos i proveïdors volent cobrar de manera lícita els seus productes o faenes. 

Els números estan en l'Ajuntament, van signar un traspàs de poders, potser no hagen sabut llegir o interpretar els comptes, preferisc pensar açò, al fet que algunes boques hagen tirat fem malintencionadament sobre la gestió de la meua junta directiva, en la qual torne a repetir hi havien molts dels quals ara es queixen.

Vicent Julio Muñoz i Llorca, en companyia de les seues directives vam treballar de valent per les Falles d’Alzira i tan sols els dic una qüestió, ni en política ni en la guerra val tot i jo afegeix, ni en falles tampoc.

 
 

 

(*) 126.268,36 euros= 89.722’60 (primer abono subvenció) + 36.545’76 euros. (con liquides préstec 20.000euros + ingressos de patrocinadores i espònsors 17.190.66 euros)

(**) 35.831’34 euros (import a pagar con resto de subvenció: 70.922’30 euros)

 

Resultat/ saldos a favor de la Junta Local Fallera

15/05/2017 saldo en Caixa-Bank: 7.641’89 euros.

15/05/2017 Pendent cobro patrocinadores: 2.700 euros.

15/05/2017 Resta de subvenció pendent d’abonar – pagament factures pendents

(70.922’30 -35.831’34)= 35.090’96 euros.

Resultat final acumulat=45.432,85 euros

Vicent Muñoz, expresident de la Junta Local Fallera d'Alzira

 

El Seis Doble no corregix els escrits que rep. La reproducció d'este text és literal; fidel a les paraules, redacció, ortografia i sentit de l'autor/s.

 

 

               
 .-000474                                                                                         .-000132 
               
 .-000166                                                             .-000151Etiquetas de esta noticia

FiestasFallas

Comentarios de nuestros usuarios a esta noticia

yo - 27/06/2017
Tu comentario no cumple las normas de uso de esta web.

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿Qué abunda en el desierto? Arena, agua, gas o árboles
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal
Página optimizada para navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer y una resolución mínima de pantalla 1024 x 768 px.